Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2020 tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

0
482

Thực hiện Công văn số 9640-CV/BTGTW, ngày 04/11/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2020. Căn cứ chương trình công tác năm 2020, sáng ngày 12/11/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2020 tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành, Trưởng phó phòng chuyên môn, chuyên viên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị; các Đảng ủy trực thuộc, các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo và giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng Lý luận chính trị các huyện, thị; giảng viên Lý luận chính trị các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã được phổ biến và tiếp thu những nội dung về:

– Thông tin chuyên đề: Kết quả Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

– Thông tin chuyên đề: Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước qua các kỳ đại hội; công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X.

– Thông tin chuyên đề: Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể  có  đối với tình hình quốc tế và khu vực.

– Quán triệt nội dung: Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị.

– Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền

Tham dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 11/2020, các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên không chỉ được cập nhật thông tin chính trị, thời sự trong nước và quốc tế mà còn được định hướng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị trong thời gian tới, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Hội nghị tới cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường nhằm tạo sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Người viết: Ngô Thị Yến

BÌNH LUẬN