Tìm kiếm

Thư viện ảnh
anh

Hình ảnh nhà trường

anh

Ảnh homepage

Xem Tất Cả

Liên kết website
anh
anh
anh
Công đoàn
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHỨC DANH CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Ngày Đăng:18/10/2010

LĐLĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN

CĐCS TRƯỜNG CĐSP

  Số: 58 - QĐ/CĐCS

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

Điện biên, ngày 18  tháng 10  năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

(V/v công nhận các chức danh của ban thanh tra

nhân dân trường CĐSP Điện Biên nhiệm kỳ 2010-2011)

 

BAN THƯỜNG VỤ CĐCS TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN

  

•-         Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn  Việt Nam;

•-         Căn cứ vào Kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010 - 2012 tại Đại hội CNVC

trường CĐSP Điện Biên ngày 04/10/2010;

•-         Căn cứ vào Biên bản họp Ban thanh tra nhân dân ngày 18/10/2010;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:    Công nhận các chức danh Ban thanh tra nhân dân trường CĐSP Điện Biên

nhiệm kỳ 2010 - 2012 kể từ ngày 18/10/2010, gồm các đồng chí sau:

1. §/c: Hoµng Th Minh Ch©u - Trưởng ban

          2. §/c: Đào Văn Nhự - Phó ban

          3. §/c: Bùi Thị Dung - Uỷ viên

          4. §/c: Nguyễn Văn Diệp - Uỷ viên

          5. §/c: Cầm Thị Phượng - Uỷ viên

Điều 2:   BCH Công đoàn cơ sở và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành

quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ

- Lưu hồ sơ ĐH

- Lưu VPCĐ

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ CĐCS

P. Chủ tịch

 

 

 

 

              Nguyễn Thị Bích Đào

Các thông tin khác

BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ : Tổ dân phố 30 - Phường Mường Thanh - Thành Phố Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

Điện thoại : 0230.3825.337 - Fax : 0230.3826.930