Cần làm gì để chuẩn bị dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

0
5783

Ngày 19/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH, hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học năm học 2019-2020.

Theo đó, ngoài nội dung chỉ đạo các trường Tiểu học cần đẩy mạnh tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và tổ chức các hoạt động giáo dục tin học, Bộ GDĐT chỉ đạo về công tác chuẩn bị điều kiện đảm bảo thực hiện dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi là Chương trình GDPT 2018). Cụ thể như sau:

– Thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học trong môn Tin học và Công nghệ bắt buộc theo Chương trình GDPT 2018 với thời lượng 35 tiết lớp/năm học, từ năm học 2022-2023.

– Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo có đủ số lượng phòng máy tính phù hợp với quy mô nhà trường, số lượng máy tính trong mỗi phòng máy đảm bảo không vượt quá 03 học sinh một máy trong mỗi tiết học.

– Phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, được tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT, từng bước được chuẩn hóa. Có giải pháp phù hợp đảm bảo học sinh ở tất cả các điểm trường đều được học Tin học.

Bộ GDĐT yêu cầu Sở GDĐT tham mưu với ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất (phòng máy tính, máy chiếu…) và tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tin học đáp ứng đồng thời hai mục tiêu: tăng số lượng trường, lớp, học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 được học môn Tin học tự chọn theo Chương trình GDPT 2006 và đảm bảo điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học bắt buộc theo Chương trình GDPT 2018 (bắt đầu từ năm học 2022-2023, đối với lớp 3). Đồng thời, tổ chức rà soát, thẩm định đối với các tài liệu riêng của địa phương đang sử dụng trong dạy học môn Tin học tự chọn đảm bảo nội dung, yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong Chương trình GDPT 2006, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cập nhật kiến thức mới, hiện đại tiếp cận sớm chương trình môn Tin học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Như vậy vấn đề cấp bách đặt ra với các cơ sở đào tạo giáo viên nói chung, với trường CĐSP Điện Biên nói riêng là cần tăng cường đào tạo giáo viên Tin học để đáp ứng kịp thời nhu cầu đội ngũ giáo viên tin học dạy cấp Tiểu học sau vài năm tới.

 (Đính kèm: Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH, ngày 19/8/2019)./.

Chi tiết xem tại đây:

Người viết: Bùi Quang Huy

BÌNH LUẬN