Chi bộ 6 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2021

0
524

Tin và ảnh: Vũ Thị Thanh Tâm

Nhằm mục đích kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm để cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, cơ quan đơn vị và từng cá nhân làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Từ ngày 8-10/12/2021, Chi bộ 6 tiến hành thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2021 theo hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 29/11/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên; công văn số 420-CV/TU ngày 07/10/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 25/11/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên; công văn số 231- CV/ĐUK ngày 01/11/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; kế hoạch số 309-KH/ĐU ngày 25/11/2021 của Đảng ủy trường CĐSP Điện Biên.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng được thực hiện nghiêm túc, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Trong kiểm điểm xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa để sửa chữa, khắc phục. Kết quả kiểm điểm của tập thể là cơ sở của kiểm điểm cá nhân, kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung hoàn thiện kiểm điểm của tập thể.

Chi bộ 6 với tổng số đảng viên là 26 đồng chí (1 đồng chí là sinh viên) đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác cán bộ; Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Với kết quả kiểm điểm, đánh giá là căn cứ để Chi bộ 6 xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022 tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Thái Sơn – Bí thư chi bộ 6 phổ biến, quán triệt trước buổi  kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên

 Hình  ảnh trong buổi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên Chi bộ 6

BÌNH LUẬN