Đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

0
163

Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, nên đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn coi trọng vai trò của thanh niên, coi thanh niên là “chủ nhân tương lai của đất nước”. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đặt nhiều kỳ vọng và luôn chăm lo đến việc giáo dục, rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành một phần nói về thanh niên và căn dặn Đảng cần phải quan tâm đến việc giáo dục, bồi dưỡng thanh niên – thế hệ cách mạng cho đời sau. Khi các thế lực thù địch hướng đến thanh niên chính là nhằm phá hoại tương lai của đất nước; phá hoại niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, của Bác và của nhân dân dành cho thế hệ tương lai. Các thế lực thù địch đã luôn coi Đoàn viên thanh niên là đối tượng chủ yếu để tuyên truyền, lôi kéo, kích động, chúng nhận thấy thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng internet và các phương tiện truyền thông xã hội, các thế lực thù địch đã ra sức phát tán các bài viết, blog, hình ảnh, video clip bịa đặt, xuyên tạc, vu khống trên các kênh Youtube, Facebook,… Những âm mưu, nội dung chủ yếu mà các thế lực thù địch thường sử dụng để xuyên tạc, chống phá là:

Làm giảm lý tưởng cao cả nhất của đoàn viên, thanh viên Việt Nam – lý tưởng cộng sản – bằng lấy sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu làm cái cớ để xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để làm suy giảm niềm tin của thanh niên đối với Đảng. Chúng còn xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để từ đó ủng hộ chế độ đa đảng.

Chúng tuyên truyền, cổ xúy lối sống phương Tây với những biểu hiện thực dụng, coi trọng các giá trị vật chất, lối sống cá nhân, vị kỷ,… nhằm làm cho thanh niên dễ bị lôi kéo, mua chuộc, dễ bỏ quên những giá trị truyền thống tốt đẹp, có biểu hiện “sính ngoại”, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi lợi ích của tập thể, của dân tộc…

Đứng trước cách thức hoạt động tinh vi với những luận điệu xuyên tạc đó, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, của Đoàn thanh niên, đoàn viên thanh niên trường CĐSP Điện Biên luôn phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới bằng những biện pháp sau:

Một là, Đoàn trường CĐSP Điện Biên triển khai đến toàn bộ Đoàn viên trong trường về Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, thực hiện các hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, có sự đổi mới như viết bài tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giúp cho đoàn viên hiểu đúng, hiểu đủ nội dung của Nghị quyết và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Hai là, Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng cho thanh niên những kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua học tập, qua các hoạt động xã hội, tình nguyện, hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ như tổ chức cho sinh viên ôn lại truyền thống đấu tranh của dân tộc thông qua các hoạt động tham quan bảo tàng dân tộc, khu tưởng niệm…các hoạt động tri ân gia đình có công với cách mạng, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ba là, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên. Cán bộ Đoàn cần kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên trong chi đoàn mình phụ trách, từ đó có những biện pháp, cách thức phù hợp, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên, giáo dục, uốn nắn những biểu hiện tư tưởng lệch lạc; tránh để cho các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc.

Bốn là, Tổ chức cho đoàn viên nhà trường nghiên cứu, hiểu rõ nội dung, ý nghĩa giá trị của Luật An ninh mạng, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm khi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Nâng cao ý thức phòng trách, tự vệ khi tham gia mạng xã hội. Nghiên cứu kỹ trước khi like hoặc chia sẻ các file, các bài viết hoặc các đường link; cảnh giác với trang wed lạ (wed đen), email chưa rõ danh tính và đường dẫn đáng nghi ngờ; không a dua, hiếu kì, tham tiền từ những lời kích động, xúi dục của các đối tượng xấu. Từ đó, biết cách tận dụng, sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn và hiệu quả, biến mạng xã hội thành kênh học tập, mở mang kiến thức.

Năm là, phát huy vai trò “nêu gương” của cán bộ, đoàn viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, huy động được đông đảo đoàn viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cán bộ đoàn cần tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, nâng cao “khả năng miễn dịch”, tăng cường “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Ngoài ra, các cán bộ đoàn cần tích cực, xung kích trong việc tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc về nền tảng tư tưởng của Đảng.

Người viết bài: Đàm Mai Thương

BÌNH LUẬN