Giới thiệu phòng Khảo thí-KĐCLGD

0
805

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Theo Quyết định số 1878/QĐ-SGDĐT, ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và được cụ thể hóa trong Quy chế hoạt động của trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên.

1.1. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo phân cấp quản lý, Điều lệ trường Cao đẳng và các quy định hiện hành.

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Công tác khảo thí

– Chủ trì phối hợp với các khoa, tổ chuyên môn trong trường thực hiện công tác thi hết học phần, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; phối hợp với phòng Đào tạo-NCKH thực hiện công tác thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp theo Điều lệ trường cao đẳng và các quy định hiện hành.

– Tổ chức xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi hiệu quả.

1.2.2. Kiểm định chất lượng giáo dục

– Chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng, tổ chuyên môn, tổ chức công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường theo các quy định hiện hành.

– Tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục các trường Cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức khảo sát, tổng hợp tình hình sinh viên ra trường có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp theo quy định.

1.2.3. Tham gia nghiên cứu khoa học

1.2.4. Phối hợp, tham gia các nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Ngành giáo dục đào tạo.

1.2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  1. Thành tích đạt được

Năm học 2010-2011: Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 2011-2012: Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 2012-2013: Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 2012-2013: Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 2014-2015: Tập thể lao động xuất sắc

Năm học 2015-2016: Tập thể lao động xuất sắc

Năm học 2016-2017: Tập thể lao động xuất sắc

3. Cán bộ quản lý và chuyên viên của phòng:

 

 

BÌNH LUẬN