Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kì

                           (Từ năm 1963 đến nay)

  1. Lô Kăm Y Hiệp – Hiệu trưởng từ năm 1963 đến năm 1965
  2. Vũ Huỳnh – Hiệu trưởng từ năm 1966 đến năm 1969
  3. Trần Ngọc Khuê – Hiệu trưởng từ năm 1970 đến năm 1973
  4. Vũ Công Lựu – Hiệu trưởng từ năm 1972 đến năm 1975
  5. Nguyễn Xuân Ngạn – Hiệu trưởng từ năm 1974 đến năm 1979
  6. Phạm Hoàng Be – Hiệu trưởng từ năm 1980 đến năm 1991
  7. Hà Quý Minh – Hiệu trưởng từ năm 1993 đến năm 1995
  8. Cầm Long Thủy – Hiệu trưởng từ năm 1996 đến năm 2005
  9. Nguyễn Song Bình – Hiệu trưởng từ năm 2006 đến năm 2016

10. Nguyễn Thị Tuyết Mai  – Hiệu trưởng từ tháng 8/2016 đến nay.