Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên Kỳ họp tháng 8 năm 2022

0
190

Ngày 16/8/2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường CĐSP Điện Biên đã họp; sau khi đánh giá kết quả nội dung tư vấn của Hội đồng khoa học và Đào tạo trong học kỳ II, năm học 2021 – 2022, Hội đồng đã thống nhất, chủ tịch Hội đồng kết luận một số nội dung tư vấn trong học kỳ I, năm học 2022 – 2023 như sau:

 1. Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Cử giảng viên đi đào tạo, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức bồi dưỡng chính trị và tập huấn chuyên môn cho giảng viên đầu năm học.

 2. Rà soát, phát triển chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, ngành Giáo dục mầm non đúng quy trình và đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định. Tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên và đánh giá thể lực sinh viên. Tổ chức cho sinh viên học tập quy chế, chương trình, kế hoạch đào tạo; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho sinh viên. Tổ chức các hoạt động: Ngoại khóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội cho sinh viên.

Tổ chức tuyển sinh và nhập học cao đẳng ngành Giáo dục mầm non khóa học 2022-2025 đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. Tăng cường thiết bị, học liệu phục vụ công tác đào tạo.

Tổ chức khảo sát, tư vấn để mở rộng các loại hình liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các trường đại học, học viện.

 3. Rà soát các quy định về kiểm tra, đánh giá, tổ chức thi kết thúc học phần; các văn bản quy định về hoạt động chuyên môn, đào tạo. Tổ chức đánh giá xếp loại rèn luyện của sinh viên theo quy định.

 4. Tổ chức khảo sát, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo quy định.

Khảo sát, tư vấn các loại hình bồi dưỡng khác theo nhu cầu thực tế.

 5. Tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu biên soạn. Ứng dụng các sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tế. Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội thảo khoa học đúng kế hoạch. Rà soát Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

 6. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, ngành Giáo dục mầm non. Thực hiện lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà trường. Thực hiện cam kết theo quy định.

Các nội dung tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã được Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và giao cho các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện./.

Tác giả: Hà Thị Hương

BÌNH LUẬN