Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

0
650

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Công văn số 2274/BGDĐT-QLCL, ngày 28/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiêm định chât lượng giáo dục đại học, cao đắng sư phạm, trung cấp sư phạm;

Căn cứ Công văn số 1754/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/8/2019 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiếm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD) năm học 2019-2020;

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học và Biên chế thời gian năm 2019-2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên;

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên xây dựng Ke hoạch thực nhiệm vụ khảo thí, bảo đảm và KĐCLGD năm học 2019-2020 như sau:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN