KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 – 2017

0
477

Căn cứ Công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/3/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016.

Căn cứ Biên chế năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường CĐSP Điện Biên.

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017 như sau:

  1. KẾ HOẠCH CHUNG
  2. Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác KT&KĐCLGD của trường; kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về công tác KT&KĐCLGD của Bộ GD&ĐT; tăng cường tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giảng viên, đảm bảo nắm vững quy chế, quy định trong thi cử làm tiền đề cho việc tổ chức tốt các kỳ thi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi. Tăng cường giáo dục ý thức học tập, phổ biến và giáo dục ý thức thực hiện quy chế, quy định về thi cho HSSV, đặc biệt là HSSV năm thứ nhất.
  3. Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tốt các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh trong năm học 2016-2017 đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá thực chất, đúng quy chế.
  4. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; tổ chức biên soạn, rà soát, bổ sung, nâng cao chất lượng câu hỏi, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu ra đề thi cho các kỳ thi; tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm TestPro Plus, phần mềm quản lý đào tạo trong việc quản lý, xây dựng đề thi, tổ chức thi, góp phần đánh giá thực chất kết quả học tập của HSSV, thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường.
  5. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đơn vị chuyên trách. Tăng cường các hoạt động đảm bảo, cải tiến chất lượng giáo dục nhằm khắc phục tồn tại ở từng tiêu chuẩn, tiêu chí đề ra trong báo cáo tự đánh giá Trường và báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng. Đăng ký và chuẩn bị các điều kiện cho đánh giá ngoài theo chỉ đạo của Bộ GDĐT. Tiếp tục triển khai việc lấy ý kiến phản hồi từ người học, khảo sát tình hình HSSV ra trường năm 2016 có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp. Thực hiện tốt Quy chế công khai và các văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế của Bộ GDĐT.
  6. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
  7. Công tác khảo thí

1.1. Xây dựng văn bản chỉ đạo

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo về công tác khảo thí, đặc biệt đối với hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp theo Quy chế 22/2014; hướng dẫn các khoa, tổ và giảng viên xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống câu hỏi thi học phần năm học 2016 – 2017 theo hướng tiếp cận đánh giá năng lực của người học.

1.2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống câu hỏi thi học phần

– Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khoa, tổ, bộ môn và giảng viên xây dựng hệ thống câu hỏi thi học phần cho các học phần mới (nếu có); rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống câu hỏi thi của các học phần đã xây dựng, nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi thi theo hướng tiếp cận đánh giá năng lực của người học.

– Khuyến khích các tổ bộ môn và giảng viên biên soạn hệ thống câu hỏi thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan; rà soát, chọn lọc hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan các học phần đã được nghiệm thu những năm học trước để sử dụng cho thi kết thúc học phần.

1.3. Công tác thi

1.3.1. Thi kết thúc học phần cuối kỳ

          * Thi kết thúc học phần kỳ I:

Theo biên chế năm học, thời gian thi kết thúc học phần kỳ I của các khối lớp bắt đầu từ ngày 28/11/2016 đến ngày 03/03/2017.

* Thi kết thúc học phần kỳ II:

Thời gian thi kết thúc học phần kỳ II bắt đầu từ ngày 17/4/2017 đến ngày 14/7/2017.

* Thi kết thúc học phần kỳ học phụ (kỳ học hè dành cho học sinh, sinh viên phải học lại học phần):

Thời gian từ 17/7/2017 đến 28/7/2017.

1.3.2. Thi tốt nghiệp

          – Thời gian thi tốt nghiệp: tuần từ ngày 29/5/2017 đến 02/6/2017.

– Các ngành thi tốt nghiệp:

+ Các ngành trình độ cao đẳng:

1) Sư phạm Toán học (Toán – Lý)

                   2) Sư phạm Hóa học (Hóa – Sinh)

3) Sư phạm Ngữ văn (Văn – Sửi)

                   4) Sư phạm Tiếng Anh

5) Giáo dục Tiểu học

6) Giáo dục Mầm non

7) Công tác xã hội

8) Khoa học thư viện

+ Các ngành trình độ trung cấp:

1) Sư phạm Mầm non

         1.3.3. Tuyển sinh

          – Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và học bạ THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh của trường.

          – Thời gian thi các môn năng khiếu: tháng 7/2017.

  1. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

– Tiếp tục cử cán bộ tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; cử cán bộ đi đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.

          – Kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trong nội bộ nhà trường.

– Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, tiếp tục triển khai kế hoạch hành động cải tiến chất lượng nhằm khắc phục tồn tại ở từng tiêu chuẩn, tiêu chí trong báo cáo tự đánh giá Trường và báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng. Thường xuyên cập nhật kết quả cải tiến chất lượng vào báo cáo tự đánh giá, đăng ký và chuẩn bị cho đánh giá ngoài theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

– Tiếp tục triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên, báo cáo Bộ GD&ĐT trong tháng 7 năm 2017; lấy ý kiến người học tốt nghiệp về chất lượng đào tạo và phục vụ của trường; khảo sát tình hình HSSV ra trường năm 2016 có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu thực hiện Quy chế công khai và các văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế của Bộ GD&ĐT.

– Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng và cập nhật cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng dẫn hàng năm của Cục KT-KĐCLGD.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng KT&KĐCLGD chủ trì phối hợp với các đơn vị Khoa, Tổ bộ môn thực hiện công tác thi học phần; phối hợp với Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học tổ chức thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ trì phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học chủ trì phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện công tác thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh theo chức năng, nhiệm vụ và quy chế hiện hành.

Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu chuẩn bị kinh phí cho công tác đánh giá ngoài nhà trường theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT (khi Bộ có hướng dẫn chi cho công tác kiểm định chất lượng).

Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2016-2017 tới các thành viên trong đơn vị; phối hợp với Phòng KT&KĐCLGD thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc cần giải quyết, các đơn vị phản ánh kịp thời qua Phòng KT&KĐCLGD để báo cáo Hiệu trưởng giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

– Sở GD&ĐT (để b/c);                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Các phòng, khoa, tổ trực thuộc (HSCV);

– Lưu VT, KT-KĐCLGD.

 

 

 

Đinh Xuân Huy

BÌNH LUẬN