Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ

0
10519

Căn cứ công văn số 4536/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ;

Căn cứ Kế hoạch số 2220/KH-DGDĐT ngày 18/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch  phê duyệt kế hoạch khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ;

Trường CĐSP Điện Biên xây dựng kế hoạch khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ như sau:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN