Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

0
676

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Cuộc bầu cử đợt này diễn ra trong bối cảnh đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid -19; Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội XIV Đảng bộ Tỉnh vừa kết thúc, việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đang được tiến hành; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra khi nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cán bộ viên chức và sinh viên của Trường CĐSP Điện Biên là đội ngũ trí thức, có trách nhiệm to lớn trong việc thực hiện và vận động người thân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Mỗi cá nhân cần tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021” do Sở Giáo dục – Đào tạo và Nhà trường phát động. Theo đó, mỗi đơn vị, cá nhân cần quán triệt và tuyên truyền, phổ biến về công tác bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế; thực hiện nghiêm túc các kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử; tham gia bầu cử đầy đủ, đạt tỷ lệ cao; thực hiện bầu đúng, bầu đủ theo số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu.

Trước mắt, chúng ta cần thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về quan điểm, chủ trương của Đảng và các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, vị trí và vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nước, vị trí và vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Gắn đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, ngành phát động góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Thi đua thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ thời gian. Mỗi cán bộ viên chức và sinh viên cần tự giác, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để bầu những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ viên chức và sinh viên tham gia thực hiện quyền bầu cử; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương trong công tác tổ chức bầu cử; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử; chủ động tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin báo cáo về công tác bầu cử theo quy định./.

Người viết: Bùi Quang Huy

BÌNH LUẬN