Phát huy vai trò của giảng viên giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

0
357

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, luôn được quan tâm thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị. Để thực hiện nhiệm vụ đó, cần phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các giảng viên giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin.

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết khoa học và cách mạng, bao gồm triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị học Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học. Đó là một hệ thống lý luận và phương pháp luận khoa học, được kết tinh từ những thành tựu trí tuệ, tinh hoa văn hóa của nhân loại. Quá trình hình thành, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin luôn gắn với cuộc đấu tranh phản bác các trào lưu tư tưởng phi mác xít, phản mác xít, chủ nghĩa cơ hội – xét lại với những biến dạng tinh vi, khó lường. Đấu tranh, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin là quy luật trong quá trình ra đời và phát triển.

Các học giả tư sản, chủ nghĩa chống cộng, những phần tử cơ hội, xét lại lợi dụng sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô để công kích, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, coi đó là “dấu chấm hết”, là “sự cáo chung” và “kết thúc trong thế kỷ XX”. Vì thế, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin trở nên khó khăn, nhiều thách thức hơn bao giờ hết.

Giảng viên giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin, với những phương pháp dạy học tích cực, hiện đại, tăng cường sự tương tác giữa người dạy và người học, một mặt tiếp tục khẳng định giá trị vĩnh hằng của chủ nghĩa Mác – Lênin; mặt khác, định hướng, bồi dưỡng, giác ngộ cho người học về nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách khoa học, bài bản, thực chất, hiệu quả. Với ưu thế về nội dung, phương pháp, đối tượng thể hiện tính chiến đấu trong giảng dạy lý luận Mác – Lênin góp phần vào cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Thực tiễn giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin ở các cơ sở giáo dục, đào tạo nói chung và ở trường CĐSP Điện Biên nói riêng, phần lớn các giảng viên đã thể hiện vai trò của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên đã lồng ghép giữa truyền thụ tri thức lý luận, thực tiễn về lý luận Mác – Lênin với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, giúp người học nâng cao nhận thức lý luận, củng cố lập trường tư tưởng, bồi đắp tình cảm, niềm tin cách mạng; đồng thời từng bước hình thành, hoàn thiện kỹ năng đấu tranh, bảo vệ những giá trị lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Tuy nhiên, tính chiến đấu ở không ít bài giảng còn hạn chế, hoặc chưa thể hiện rõ. Bài giảng còn truyền đạt một cách xuôi chiều, chưa đi sâu làm rõ bản chất và những giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, luận giải thiếu tính thuyết phục. Một số giảng viên trẻ có biểu hiện né tránh việc nhận diện những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, từ đó ngại thiết kế vấn đề trao đổi, những tình huống mâu thuẫn giữa các trường phái, quan điểm đối lập để bảo vệ giá trị của lý luận.

Để phát huy vai trò của giảng viên giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức của giảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, đảm bảo sự thống nhất về nhận thức cả người dạy và người học. Bởi, nếu nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa sâu sắc sẽ là nhân tố chủ quan của sự hạn chế, thiếu hiệu lực, hiệu quả trong giảng dạy lý luận Mác – Lênin.

Hai là, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực giảng dạy và nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận Mác – Lênin.

Đối với giảng viên giảng dạy lý luận Mác – Lênin, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị là yếu tố hàng đầu, là “bệ đỡ” để họ tự tin, vững vàng đấu tranh một cách triệt để, bảo vệ giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nếu không có bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, vững vàng, không có sự tỉnh táo, sáng suốt thì tính chiến đấu của bài giảng không thể đúng hướng.

Ba là, kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu, định hướng đấu tranh cho đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin.

Tính chiến đấu trong giảng dạy lý luận Mác – Lênin được nâng cao, thiết thực, hiệu quả nếu luôn kịp thời nắm bắt và đấu tranh kịp thời với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, phản động nảy sinh, những vấn đề nổi cộm, nóng bỏng mới xuất hiện trong đời sống xã hội. Trong khi đó, không cá nhân giảng viên nào, dù tích cực và nhạy bén nhất, có thể đủ khả năng nắm bắt kịp thời mọi vấn đề, có đủ tư liệu, thông tin để đấu tranh tức thì một cách hiệu quả. Chính vì vậy cần kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu, định hướng đấu tranh cho đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin để công tác giảng dạy có chất lượng, đạt hiệu quả.

Bốn là, phát huy tính tích cực, tự giác của giảng viên trong giảng dạy lý luận Mác – Lênin.

Vai trò của giảng viên giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ chỉ là khẩu hiệu chung chung nếu không phát huy tính tích cực, tự giác của giảng viên. Giảng viên, đồng thời là đảng viên cộng sản, phải coi việc đấu tranh, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin là trách nhiệm vinh quang, là sự cống hiến vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Giảng viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, rèn luyện phẩm chất, năng lực giảng dạy, đấu tranh tư tưởng, lý luận; đồng thời nêu gương “tự soi, tự sửa” để không ngừng hoàn thiện bản thân, xứng đáng là nhà giáo mẫu mực – chiến sĩ tiên phong tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tóm lại, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Người viết bài: Hà Thị Kim Tuyến

BÌNH LUẬN