Thông báo kết luận của cuộc họp Hội đồng khoa học và Đào tạo Tháng 9 năm 2019

0
2893

Ngày 12/9/2019, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã họp, chủ trì là ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai-Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Hội đồng đã đánh giá kết quả tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo về các hoạt động trong học kỳ II, năm học 2018 – 2019.

Các thành viên của Hội đồng đã thảo luận, thống nhất, chủ tịch Hội đồng kết luận một số nội dung tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường năm học 2019 – 2020 như sau:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN