TỔ CHỨC HIỆU QUẢ TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ CÔNG DÂN ĐẦU NĂM HỌC

0
392

TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN

TỔ CHỨC HIỆU QUẢ TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ CÔNG DÂN

 ĐẦU NĂM HỌC 2022 – 2023 CHO SINH VIÊN

Thực hiện công văn số 1741/KH- SGDĐT ngày 21/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc Bồi dưỡng tập huấn chính trị hè 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu năm, đầu khóa cho học sinh, sinh viên, đồng thời cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch biên chế năm học 2022-2023 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên, nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên, từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 19/8/2022 trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức cho 430 sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 học tuần sinh chính trị công dân.

Với mục đích nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế., qua đó giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm công dân, nghĩa vụ của người học thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội; công tác tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp và tự tạo việc làm; công tác phòng chống tham nhũng, bảo vệ của công, văn hóa học đường, văn hóa khi sử dụng mạng xã hội…Hiểu rõ phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 để thực hiện có hiệu quả, từ đó năng cao tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật của người sinh viên khi tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường.

Với tinh thần và chủ trương chung năm học 2022 – 2023 tuần sinh hoạt chính trị công dân được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, hiệu quả với các nội dung cơ bản như:

1. Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 4, Hội nghị lần thứ 5, Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW, huyên đề toàn khóa và năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới ,sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân”.

2. Những vấn đề kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Điện Biên; Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Nội dung chỉ thị năm học 2022-2023 (số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022) của của bộ Giáo dục và Đào; các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách công tác SV; công tác Đoàn, Hội; công tác hỗ trợ SV khởi nghiệp; an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực học đường.

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho HSSV việc chấp hành pháp luật: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018; Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021… Đẩy mạnh tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, Covid – 19; Các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, của tỉnh và nhà trường.

6. Triển khai thông tin về kế hoạch năm học 2022-2023 của trường; Mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn và định hướng phát triển của nhà trường trong giai đoạn tới; công tác Đoàn, Hội; Các kĩ năng hoạt động tập thể cho sinh viên; các hoạt trải nghiệm, học tập nghiên cứu lịch sử, các động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo..

Với tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm 100% sinh viên kết thúc tuần học đã viết bài thu hoạch và đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả này là cơ sở cho việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên nhà trường, qua đó góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 2022-2023.

Một số hình ảnh của sinh viên học tập trong tuần sinh hoạt chính trị sinh hoạt công dân đầu năm  học 2022-2023.

ảnh 1: Hoạt động tập thể trong một giờ học của sinh viên

ảnh 2, 3: Hoạt động học tập, trải nghiệm, tham quan và tri ân của cán bộ gảng viên và sinh viên nhà trường.

Người viết: Phạm Hồng Thái

BÌNH LUẬN