Trường CĐSP Điện Biên triển khai thực hiện luật tín ngưỡng, tôn giáo

0
3346

Thực hiện Công văn số 146/SGDĐT-TCCB, ngày 24/1/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Phòng TCCB đăng tải Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Tín ngưỡng, tôn giáo   để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và sinh viên trong toàn trường được biết và thực hiện.

Văn bản đính kèm:

– Hướng dẫn triển khai thực hiện luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

– Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

BÌNH LUẬN