Xây dựng và phát triển Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trường CĐSP Điện Biên

0
258

Chương trình đào tạo (CTĐT) là bản thiết kế tổng thể cho một hoạt động đào tạo (có thể kéo dài một vài giờ, một ngày, một tuần hoặc vài năm); cho ta biết toàn bộ nội dung cần đào tạo, chỉ rõ những gì ta có thể trông đợi ở sinh viên sau khóa học, nó phác họa quy trình cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo, nó cũng cho biết các phương pháp đào tạo; các cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và tất cả những cái đó được sắp xếp theo một thời gian biểu chặt chẽ (theo Wenling).

          Để thống nhất trong việc thực hiện Quy chế đào tạo trình độ trung cấp,cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viêntheo Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ GDĐT.Trường CĐSP Điện Biên có văn bản số 977/HD-CĐSP ngày 01/12/2020 hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên, theo đó Nhà trường lựa chọn tổ chức đào tạo theo niên chế.CTĐTđược thiết kế khoa họcbắt đầu từ khóa học 2020 – 2023 có cấu trúc hợp lý, đảm bảo mục tiêu theo chuẩn đầu ra; được tham khảo CTĐT của một số trường đại học, cao đẳng uy tín.

          Nội dungCTĐTngành Giáo dục mầm non đầy đủ thông tin và cập nhật.Nhà trường xây dựng kế hoạch định kỳ tổ chức thực hiệnrà soát, điều chỉnh, bổ sung hàng năm nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới giáo dục, nhu cầu của người học và thực tế địa phương. Tổng số tín chỉ trong chương trình đào tạo là 102 tín chỉ với kế hoạch giảng dạy trong 06 học kỳ. Bản mô tả và đề cương các học phần được công bố công khai trên trang thông tin điện tử và hồ sơ công việc của nhà Trường.

          CTĐT góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa chất lượng, hình ảnh, thương hiệu, uy tín của nhà Trường. Vì vậy, CTĐT không thể được xây dựng, thiết kế một lần và dùng mãi mãi. CTĐT phải luôn được phát triển, bổ sung, hoàn thiện theo từng năm phù hợp với sự thay đổi của trình độ phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, theo yêu cầu của thị trường sử dụng lao động. /.

Tác giả: Bùi Thị Hậu

BÌNH LUẬN