Các phó Hiệu trưởng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. ĐINH XUÂN HUY

– Sinh ngày:  15/01/1963

– Quê quán: Thanh Ba – Phú Thọ

– Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

–  Trình độ Lý luận: Cao cấp Lý luận chính trị

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

– Phó Bí thư Đảng bộ Trường CĐSP Điện Biên.

– Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Điện Biên.

– Điện thoại:

+ Cơ quan: 02153.827.316

+ Di động: 0912.946.934

    – E-mail: hieupho1.C62@moet.edu.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tiến sĩ. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

– Sinh ngày: 30/07/1973

– Quê quán: An Cầu – Quỳnh Phụ – Thái Bình

– Trình độ Chuyên môn: Tiến sĩ Hóa học

–  Trình độ Lý luận: Cao cấp Lý luận chính trị

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

– UVBCH Đảng bộ Trường CĐSP Điện Biên.

– Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Điện Biên.

– Điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0912.946.934

    – E-mail: thuyntpdb@gmail.com