Cơ cấu tổ chức

Ban Giám hiệu có 3 đồng chí (01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng). Biên chế hiệntại là 175 trongđó có 150 giảngviên và 25 cán bộnhân viên hành chính.     Khi nângcấp trường lên cao đẳng có 9 đơn vị trực thuộc. Đến nay, nhà trường có 14 đơnvị trực thuộc trong đó: 6 phòng chức năng, 4 khoa, 2 tổ bộ môn trực thuộc, 1Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Hỗ trợ học tập, 1 Ban quản lý khu nội trú.