Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG

1. Lãnh đạo gồm có Hiệu trưởng và 02 phó Hiệu trưởng

2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các hội đồng tư vấn khác

3. Các phòng chức năng:

3.1. Phòng Tổ chức Cán bộ

3.2. Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học

3.3. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

3.4. Phòng Hành chính – Quản trị

3.5. Phòng Kế hoạch – Tài chính

3.6. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

 4. Các khoa và các tổ bộ môn trực thuộc:

4.1. Khoa Tự nhiên

4.2. Khoa Xã hội

4.3. Khoa Tiểu học – Mầm non

4.4. Khoa Bồi dưỡng

4.5. Tổ Lý luận Chính trị – Tâm lý Giáo dục

4.6. Tổ Giáo dục Thể chất – Giáo dục Quốc phòng

5. Các cơ sở phục vụ đào tạo, các trung tâm:

5.1. Trung tâm Ngoại ngữ Tin học và Hỗ trợ học tập

5.2. Ban Quản lý Khu nội trú

5.3. Trung tâm Thông tin – Thư viện

6. Các tổ chức Đoàn thể:

6.1. Công Đoàn

6.2. Đoàn Thanh niên

6.3. Hội Cựu Chiến binh

6.4. Chi Hội Văn học – nghệ thuật