Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

SỨ MẠNG

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ giáo dục bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội trình độ cao đẳng; liên kết đào tạo trình độ đại học; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Điện Biên.

TẦM NHÌN

Trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc học cao đẳng và là trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ nhu cầu học tập đáp ứng yêu cầu của xã hội.

MỤC TIÊU

Xây dựng trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên phát triển bền vững. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ giáo dục cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của ngành giáo dục; đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng một số ngành thuộc lĩnh vực Văn hóa – Xã hội có chất lượng cho tỉnh Điện Biên. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội. Xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; gắn nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với hoạt động đào tạo; đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại.