Sứ mạng & tầm nhìn

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên là đơn vị sự nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở đào tạo công lập có sứ mạng: Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển văn hoá giáo dục, kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên và khu vực vì sự phồn thịnh của địa phương và đất nước.

Định hướng chiến lược phát triển nhà trường 10 năm tới đây đã được cụ thể hóa bằng Qui hoạch phát triển Trường CĐSP Điện Biên giai đoạn (2010 – 2015) và định hướng đến 2020, được UBND tỉnh phê duyệt.Trong giai đoạn tới trường sẽ phải tập trung xây dựng, phát triển toàn diện nhà trường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; đào tạo theo hướng đa ngành, đa cấp, liên thông và đạt chuẩn quốc gia; đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, CBQL và nhân viên nghiệp vụ giáo dục; đào tạo một số ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội – Nhân văn, Nhà nước – Pháp luật và CNTT chất lượng tốt cho tỉnh Điện Biên và khu vực; liên thông, liên kết đào tạo một số ngành thuộc thế mạnh của trường đáp ứng nhu cầu xã hội. Xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất ở từng giai đoạn phát triển đạt các tiêu chí theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo… để đến năm 2020 trở thành Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có uy tín trong khu vực. Theo đó, trường sẽ phải chủ động đề xuất, phối hợp các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch theo lộ trình. Trong năm 2011, đề xuất với tỉnh Đề án cấp đất, đầu tư cơ sở 2 đáp ứng sự phát triển quy mô đào tạo trong giai đoạn tới.