Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

SỨ MẠNG

Trường là cơ sở đào tạo giáo viên ngành giáo dục mầm non, trình độ cao đẳng; bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương và cả nước; đào tạo, bồi dưỡng các trình độ của giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu học tập của người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế gắn với đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dạy học; giúp người học trở thành những công dân có học thức, tự tin lập thân, lập nghiệp, làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa, đáp ứng yêu cầu xã hội.

TẦM NHÌN

Trường trở thành cơ sở đào tạo nguồn lực bậc học mầm non và các ngành thuộc hệ thống Giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng.

MỤC TIÊU

Tập trung xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục có khả năng hội nhập.