Sứ mạng & tầm nhìn

1. Sứ mạng

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn – hiện đại trong nền kinh tế tri thức; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương; gia tăng tính cạnh tranh đảm bảo chất lượng và sự phát triển bền vững của trường.

2. Tầm nhìn

Trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc học cao đẳng và là trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ nhu cầu học tập đáp ứng yêu cầu của xã hội.