Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết – Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2020).

0
684

Ngày 28/8/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Hướng dẫn số 106-HD/BTGTU về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết – Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2020)

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết- Nghệ Tĩnh (12/9/1930- 12/9/2020), Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quán triệt Hướng dẫn về hoạt động tuyên truyền tới mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên; mong muốn mỗi cá nhân hãy tự nghiên cứu để có nhận thức đầy đủ bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của Cao trào cách mạng những năm 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết – Nghệ Tĩnh; khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh – nền tảng tạo dựng khối liên minh công nông đầu tiên và làm trụ cột tập hợp nhân dân vào mặt trận đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Qua đây, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của Nhà trường sẽ có thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm của phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Có những hoạt động thiết thực và những bài viết phản ánh các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại đơn vị; động viên cán bộ viên chức và sinh viên phấn khởi, hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta./.

Tác giả: Nguyên Thị Hồng Miên

BÌNH LUẬN