Các nhóm công tác chuyên trách triển khai Tự đánh giá chương trình Giáo dục mầm non

0
635

Th.s Đặng Thái Sơn – Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, căn cứ theo quyết định số 197/QĐ-CĐSP ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng nhà trường về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Chương trình giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng sư phạm, các thành viên trong hội đồng được chia thành 05 tổ công tác chuyên trách thực hiện các công việc cụ thể đã được phân công.

Tự đánh giá CTĐT là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng CTĐT của cơ sở giáo dục. Giúp cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện CTĐT tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của CTĐT; xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT. Hơn nữa đó là điều kiện cần thiết để cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Ngoài ra tự đánh giá CTĐT thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu đã được xác định. Nhận thức rõ những ý nghĩa của hoạt động tự đánh giá CTĐT, các nhóm công tác chuyên trách được phân công thực hiện rất nghiêm túc công việc đề ra với các nội dung cụ thể như: Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm; xác định nội hàm, tìm minh chứng cụ thể cho các tiêu chí; viết báo cáo tiêu chí

 Ảnh: Nhóm 4 phân tích nội hàm và tìm minh chứng

Những năm vừa qua, Trường CĐSP Điện Biên là một trong số ít những trường cao đẳng trong cả nước tích cực tham gia vào công tác kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện thường xuyên các hoạt động đảm bảo chất lượng. Đến nay, Nhà trường đã trải qua 03 lần tự đánh giá cơ sở giáo dục và CTĐT. Năm 2019 nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục (với 85,5% tiêu chí đạt yêu cầu). Với truyền thống đó, nhà trường tiếp tục nỗ lực trong công tác kiểm định chất lượng nhằm mang lại những giá trị đích thực của quy trình đào tạo, của chất lượng đào tạo. Tiếp tục là nơi để cộng đồng xã hội, phụ huynh và người học trao gửi niềm tin; nhà tuyển dụng, thị trường lao động sẽ nhìn vào chất lượng của Nhà trường đã qua kiểm định để tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp, bố trí công việc phù hợp với năng lực và nhu cầu./

BÌNH LUẬN