Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

0
659

Sáng ngày 31/8/2021, tại văn phòng nhà trường, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Hội đồng đã thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả tư vấn của Hội đồng trong học kỳ II năm học 2020-2021; Đồng thời các thành viên của Hội đồng đã thảo luận tích cực, đóng góp nhiều ý kiến tư vấn một số nội dung trọng tâm trong học kỳ I năm học 2021-2022. Kết thúc phiên họp, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai đã kết luận một số nội dung tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trong học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

Công tác bồi dưỡng phát triển đội ngũ: Tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về quản lý nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý; tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên; cử giảng viên tham gia các đợt bồi dưỡng, tập huấn, Hội thảo trong nước và quốc tế; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giảng viên trong tổ chức dạy học, thi trực tuyến.

Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo: Trên cơ sở phân tích đặc điểm đối tượng sinh viên; khảo sát các bên liên quan; xây dựng khung chương trình, mô tả chương trình đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo; điều chỉnh đề cương chi tiết học phần phù hợp với đối tượng sinh viên và điều kiện thực tế, tăng cường thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Công tác sinh viên: Ban hành hướng dẫn thực hiện các Nghị định, Thông tư của Chính Phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện, xét trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên theo quy định; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho sinh viên; tăng cường tổ chức các hoạt động: Ngoại khóa, hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động tình nguyện và các hoạt động xã hội cho sinh viên.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng: Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch năm học phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; xây dựng quy định về tổ chức dạy học trực tuyến; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình dạy học nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của giảng viên, sinh viên; rà soát chương trình, tài liệu và tổ chức các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu thực tế của cán bộ, giáo viên trong và ngoài tỉnh.

Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng: Rà soát, điều chỉnh hệ thống câu hỏi thi; xây dựng quy định tổ chức thi trực tuyến; tổ chức thi học phần đúng quy chế, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục các nội dung trong quy trình tự đánh giá chương trình ngành Giáo dục mầm non theo quy định; lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo, về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo, đánh giá chất lượng phục vụ của trường và khảo sát mức độ hài lòng về chất lượng đào tạo của trường; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Hoạt động hợp tác liên kết: Phối hợp với trường Đại học tổ chức thực hiện môn học Giáo dục Quốc phòng-An ninh cho sinh viên năm thứ nhất theo quy định; Đổi mới hình thức tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học; đổi mới công tác tổ chức dạy học đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hoạt động khoa học và công nghệ: Đa dạng các đề tài nghiên cứu khoa học; tăng cường biên soạn tài liệu dạy học; viết bài báo khoa học đăng trên tạp chí; tham gia Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và tài liệu biên soạn đảm bảo đúng quy trình; tổ chức các Hội thảo khoa học an toàn, hiệu quả, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp trường vào thực tiễn quá trình quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

Các hoạt động khác: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên mầm non; tiếp tục đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của trường; nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện và trang thông tin điện tử phục vụ cho công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng và quảng bá hình ảnh của Nhà trường.

Các nội dung tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã được Hiệu trưởng nhà trường giao cho các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trong học kỳ I năm học 2021 – 2022 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./.

Tác giả: Hà Thị Hương

BÌNH LUẬN