Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và sang kiến năm học 2019-2020

0
1030

Hoạt động Nghiên cứu khoa học (NCKH) và sáng kiến năm học 2019 – 2020 được trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên xây dựng kế hoạch trước đầu năm học mới, định hướng các nội dung nghiên cứu để cán bộ, giảng viên và các nhóm tác giả chủ động tìm tòi và đề xuất vấn đề nghiên cứu. Trong năm học, nhà trường cũng đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, UBND tỉnh về công tác NCKH và chuyển giao công nghệ được nhà trường thông báo công khai, kịp thời tới tất cả các đơn vị trực thuộc và các cá nhân. Nhà trường đã thành lập các Hội đồng xét duyệt phiếu đề xuất, duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài NCKH, tài liệu, sáng kiến, đến nay hoạt động NCKH và sáng kiến năm học 2019-2020 nhà trường có kết quả cụ thể:

– Tổ chức Hội thảo khoa học: 02 Hội thảo, trong đó 01 cấp trường có 29 báo cáo, 01 cấp khoa (khoa Tự nhiên) có 21 bài báo.

  • Số lượng đề tài NCKH cấp trường đã nghiệm thu: 17 đề tài
  • Số lượng Tài liệu biên soạn đã nghiệm thu: 06 cấp trường
  • Số lượng sáng kiến đã nghiệm thu: 21 sáng kiến
  • Số lượng sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc: 01 sáng kiến

–    Số lượng bài báo được công bố:

+ 02 Báo cáo khoa học đăng trên Tạp chí Quốc tế và Kỷ yếu Hội thảo quốc tế;

+ 161 Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí trong nước;

+ 52 Bài báo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội thảo trong nước;

Số lượng tác phẩm dự triển lãm khu vực và toàn quốc: 03 tác phẩm

Tác giả: Phạm Xuân Cường

BÌNH LUẬN