Kết quả hoạt động Nghiên cứu khoa học và Sáng kiến năm học 2022-2023

0
190

Thực hiện kế hoạch số 530/KH-CĐSP ngày 05/7/2022 của trường CĐSP Điện Biên về kế hoạch hoạt động Nghiên cứu khoa học (NCKH) và viết sáng kiến năm học 2022 – 2023; Các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, UBND tỉnh về công tác NCKH và chuyển giao công nghệ. Cán bộ, giảng viên và các nhóm tác giả chủ động tìm tòi và đề xuất vấn đề nghiên cứu theo các định hướng nội dung nghiên cứu theo kế hoạch.

 Nhà trường đã thành lập các Hội đồng xét duyệt phiếu đề xuất, duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài NCKH, tài liệu, sáng kiến, đến nay hoạt động NCKH và sáng kiến năm học 2022-2023 nhà trường có kết quả cụ thể:

  • Số lượng đề tài NCKH cấp trường đã nghiệm thu: 11 đề tài
  • Số lượng Tài liệu biên soạn đã nghiệm thu: 02 cấp trường

–  Số lượng sáng kiến đã nghiệm thu: 23 sáng kiến (trong đó 23 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp có sở; 01 sáng kiến có phạm vi cấp ngành).

–    Số lượng bài báo được công bố:

+ 56 Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí trong nước;

+ 01 Hội thảo khoa học cấp trường;

+ 03 Báo cáo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc tế;

+ 01 Báo cáo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội thảo cấp tỉnh;

+ 26 Báo cáo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội thảo cấp trường;

+ 02 Báo cáo khoa học đăng trên tạp chí, Kỷ yếu Hội thảo cấp tương đương cấp trường;

+ 03 tác phẩm nghệ thuật dự triển lãm khu vực;

Tác giả: Phạm Xuân Cường

BÌNH LUẬN