Khơi dậy khát vọng cống hiến cho đoàn viên sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

0
503

Ngày 11/11/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg phê duyệt Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, chương trình được triển khai với mục tiêu tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng,  kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao đồng thời khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, chương trình đề ra các chỉ tiêu cụ thể về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng như: 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm, giới thiệu trên 2 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đến năm 2025 ít nhất 850 nghìn và đến năm 2030 ít nhất 1 triệu đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng,…

Để khơi dậy trong đoàn viên sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tinh thần, khát vọng cống hiến, đặc biệt trong trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Đoàn trường phấn đấu hằng năm, 100% đoàn viên sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp, kỹ năng mềm trước khi tốt nghiệp; 100% đoàn viên sinh viên được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; 100% đoàn viên sinh viên hưởng ứng, xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế – xã hội; phòng chống dịch bệnh; bảo vệ môi trường,…

Đoàn trường xác định giải pháp quan trọng là đa dạng hoá nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho đoàn viên sinh viên. Cụ thể, thực hiện nội dung, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng đoàn viên năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba; đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá các dân tộc thiểu số, tinh hoa văn hoá nhân loại trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề toàn khoá.

Ảnh: Hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ nhằm góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho đoàn viên sinh viên của trường

Trong các năm học, Đoàn trường tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của đoàn viên sinh viên và trách nhiệm của các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến; xác định nội dung tuyên truyền phù hợp, phát huy hiệu quả các hình thức, phương tiện tuyên truyền để đáp ứng các mục tiêu đã đề ra, trong đó chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, tình cảm yêu quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, Đoàn trường hướng đến việc tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội do các cấp phát động; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho đoàn viên sinh viên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đoàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho đoàn viên sinh viên trong trường.

Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, linh hoạt và sáng tạo. Tuổi trẻ Trường CĐSP Điện Biên quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030” nhằm tạo chuyển biến tích cực trong đoàn viên sinh viên toàn trường trong việc phát huy giá trị hình mẫu thanh niên Điện Biên thời kỳ mới.

Tác giả: Trần Bắc

BÌNH LUẬN