Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022

0
662

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, một số thay đổi về Luật Giáo dục, các điều kiện thực tiễn của địa phương ảnh hưởng không nhỏ đến ngành giáo dục nói chung và các cơ sở đào tạo nói riêng. Tuy nhiên với sự nỗ lực, quyết tâm, Hội đồng Trường CĐSP Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc quyết nghị định hướng phát triển hoạt động, công tác huy động nguồn lực, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 2774/QĐ-SGDĐT ngày 20/8/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên gồm 14 thành viên. Hội đồng hoạt động theo Quy chế tổ chức của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017 – 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 916/QĐ-CĐSP ngày 17/11/2020; các thành viên thực hiện sự phân công nhiệm vụ tại Quyết định 916/QĐ-CĐSP ngày 17/11/2020. Việc xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động theo đúng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ; các quy chế, quy định hiện hành; tổ chức các kỳ họp định kỳ để quyết sách những nội dung quan trọng trong quản trị Nhà trường; triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành. Hội đồng trường đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.

Năm 2021, Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên thực hiện tốt chức năng chức năng là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường. Quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cũng như thực hiện giám sát các hoạt động của Trường. Bên cạnh đó, quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Trường, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ.

Hội đồng trường thực hiện quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường gồm: Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; thực hiện qui định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên của trường; thực hiện quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; thực hiện quyết nghị về việc cơ cấu tổ chức, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc và hướng đầu tư phát triển của trường.

Bên cạnh đó, Hội đồng đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên Hội đồng trường; giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ quản lý để thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo qui định gồm: xây dựng phương án bổ sung, miễn nhiệm, thay thế các thành viên hội đồng và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua kiện toàn để đảm bảo quy chế hoạt động theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng; Việc giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ quản lý các đơn vị để thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định

Trong năm 2021, Hội đồng trường đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện các quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường. Báo cáo, giải trình với cơ quan trực tiếp quản lý Trường, cơ quan quản lý nhà nước về các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường đảm bảo đúng quy định. Tham gia quyết nghị, giám sát các hoạt động đầu tư phát triển khác của nhà trường theo các quyết định của tỉnh, của ngành… đảm bảo đúng qui định pháp luật hiện hành.

Thường trực Hội đồng trường đã tham gia các Hội nghị trực tiếp và trực tuyến do Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng; Câu Lạc bộ các trường Cao đẳng sư phạm tổ chức; tham gia và báo cáo tham luận tại Hội thảo Khoa học “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học” do Hiệp hội các Trường Đại học Cao đẳng Việt Nam tổ chức.

Ảnh: Hội đồng Trường CĐSP Điện Biên đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra năm 2021

Có thể khẳng định, năm 2021, Hội đồng trường hoạt động đúng theo quy định tại Điều lệ trường CĐSP Điện Biên và đúng theo các qui định của pháp luật. Chức năng của Hội đồng trường được thực hiện rõ nét, góp phần quản trị, quyết định về phương hướng hoạt động của trường. Các thành viên trong Hội đồng trường hoạt động tích cực, đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện. Các đơn vị trong và ngoài trường đã phối hợp tích cực trong các hoạt động của Hội đồng trường.

          Tuy nhiên, Hội đồng trường cũng nhận thức về những khó khăn đó là: Thực trạng tuyển sinh chung đã tạo sức ép không nhỏ đến việc định hướng phát triển của Hội đồng đối với công tác phát triển nhà trường hiện nay. Tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo theo khó khăn về các điều kiện tiếp cận phát triển của trường, từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyết nghị chiến lược phát triển còn giới hạn. Do đó chưa có những định hướng, giải pháp thực sự hữu hiệu để thúc đẩy các hoạt động của trường.

Trên cơ sở đó, Hội đồng định hướng nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn thiếp theo cụ thể là:

Tiếp tục phát huy chức năng là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường. Theo đó, Hội đồng trường định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường năm học 2021-2022 và giai đoạn 2022-2027, cụ thể: Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026; Đề nghị phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên giai đoạn 2021- 2026; Thực hiện định hướng các qui định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng phù hợp với thực tiễn nhà trường; Quy định về chế độ làm việc của CBVC đảm bảo sát với thực tế; Giám sát thực hiện các quy chế tổ chức, kế hoạch phát triển và các hoạt động của nhà trường gắn thực tế địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục định hướng phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2021-2022, giai đoạn 2022-2027, cụ thể: Ổn định chỉ tiêu tuyển sinh mới và quy mô đào tạo; mở rộng các loại hình bồi dưỡng theo nhu cầu thực tế của cán bộ, viên chức trong và ngoài tỉnh; Đổi mới hình thức khảo sát, tuyển sinh các lớp liên kết đại học; Nâng cao chất lượng NCKH, tăng cường biên soạn tài liệu giảng dạy các học phần; hợp tác với các trường đại học tổ chức hội thảo khoa học; Đổi mới công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng sau đánh giá ngoài gắn với thực tiễn đào tạo; Tăng cường việc quản lí, đào tạo lưu sinh viên Lào, phối hợp tổ chức quản lý các lớp bồi dưỡng cán bộ 2 tỉnh Đông Bắc Lào; phối hợp cử giảng viên dạy tiếng Việt tại Lào…

Cùng với đó, định hướng thực hiện việc cơ cấu tổ chức, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc và hướng đầu tư phát triển của trường năm học 2021-2022, giai đoạn 2022 – 2027, cụ thể: Tiếp tục thực hiện việc sáp nhập các đơn vị sau khi có ý kiến Sở GD&ĐT; định hướng việc đầu tư, cải tạo CSVC phục vụ phát triển trường như: cải tạo các hạng mục KTX, nhà làm việc của Ban Giám hiệu, sân trường nội bộ, tường bao; đầu tư các thiết bị phòng tin học, ngoại ngữ, các phòng học lý thuyết, hệ thống âm thanh nhà đa năng, hội trường; đảm bảo ngân sách được giao và các nguồn thu – chi thường xuyên khác.

Mặt khác, tăng cường chức năng giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường về: Việc thực hiện các quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường; công tác báo cáo, giải trình với cơ quan trực tiếp quản lý Trường, cơ quan quản lý nhà nước về các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua các phương án: Kiện toàn Hội đồng trường theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng giai đoạn 2022-2027; Qui định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của nhà trường năm học 2021-2022, giai đoạn 2022-2027; Đề nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng theo quy định; Giám sát việc thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trong trường hợp cần thiết.

Hội đồng trường tiếp tục thực hiện việc quản trị, quyết định phương hướng hoạt động thường xuyên khác: Tiếp tục định hướng nâng cao phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh trong CBVC và sinh viên, củng cố và duy trì mối đoàn kết nhất trí trong trường; Tăng cường định hướng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; Nâng cao chất lượng hoạt động NCKH và quan hệ quốc tế; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBVC; kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ giảng viên đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; Giám sát thực hiện tốt công tác tài chính, tăng cường CSVC đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng; Định hướng thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện sinh viên trong bối cảnh mới; Giám sát việc thực hiện tốt công tác thanh tra, pháp chế và các quy định Pháp luật; công tác thi đua – khen thưởng; các hoạt động của đoàn thể, hội trong Nhà trường.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 cũng như giai đoạn tiếp theo, Hội đồng Trường CĐSP Điện Biên kêu gọi cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên, thi đua trong dạy và học… góp phần củng cố niềm tin phát triển nhà trường trong giai đoạn mới.

Tác giả: Trần Bắc

BÌNH LUẬN