Luật phòng, chống tham nhũng

0
800

Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN