Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái pháp luật

0
752

Ngày 27/5/2021, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 782/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Theo đó, đối với mục tiêu phòng ngừa, phát hiện hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em trái quy định pháp luật (sau đây gọi là lao động trẻ em) và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em:

– Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,9%.

– 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được theo dõi, quản lý.

– Trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.

Trên cơ sở Quyết định 782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/8/2021 UBND tỉnh Điện Biên đã có Kế hoạch số 2435/KH-UBND về việc Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái qui định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nội dung chi tiết đính kèm:

  1. Quyết định 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;
  2. Kế hoạch số 2435/KH-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái qui định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Người viết: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN