Kết quả hoạt động Nghiên cứu khoa học và sáng kiến năm 2020-2021

0
674

Thực hiện kế hoạch số 519/KH-CĐSP ngày 31/7/2020 của trường CĐSP Điện Biên về kế hoạch hoạt động Nghiên cứu khoa học (NCKH) và viết sáng kiến năm học 2020 – 2021; Các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, UBND tỉnh về công tác NCKH và chuyển giao công nghệ. Cán bộ, giảng viên và các nhóm tác giả chủ động tìm tòi và đề xuất vấn đề nghiên cứu theo các định hướng nội dung nghiên cứu theo kế hoạch.

Nhà trường đã thành lập các Hội đồng xét duyệt phiếu đề xuất, duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài NCKH, tài liệu, sáng kiến, đến nay hoạt động NCKH và sáng kiến năm học 2020-2021 nhà trường có kết quả cụ thể:

 – Số lượng đề tài NCKH cấp trường đã nghiệm thu: 10 đề tài

 – Số lượng Tài liệu biên soạn đã nghiệm thu: 02 cấp trường

 – Số lượng sáng kiến đã nghiệm thu: 9 sáng kiến

 – Số lượng bài báo được công bố:

      + 01 Báo cáo khoa học đăng trên Tạp chí Quốc tế và Kỷ yếu Hội thảo quốc tế;

      + 54 Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí trong nước;

      + 67 Bài báo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội thảo trong nước;

 – Số lượng tác phẩm dự triển lãm khu vực và toàn quốc: 03 tác phẩm

Tác giả: Phạm Xuân Cường

BÌNH LUẬN