Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân

0
964

Quy chế Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN