Thông báo kết luận của Hội đồng khoa học và Đào tạo

0
893

 SỞ GDĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:  584    /TB-CĐSP

 Điện Biên, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 THÔNG BÁO

Thông báo kết luận của Hội đồng khoa học và Đào tạo

Tháng 8 năm 2020

Ngày 12/8/2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã họp dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Hội đồng đã đánh giá kết quả tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trong học kỳ II, năm học 2019 – 2020. Các thành viên của Hội đồng đã thảo luận, thống nhất một số nội dung trọng tâm Hội đồng Khoa học và Đào tạo tư vấn trong năm học 2020 – 2021 như sau:

  1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ

Xây dựng mục tiêu, sứ mạng nhà trường giai đoạn 2020 – 2025.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp đội ngũ phù hợp với định hướng phát triển nhà trường; Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

Tăng cường cử giảng viên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tổ chức bồi dưỡng phát triển đội ngũ: Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý; Bồi dưỡng các chuyên đề về nghiệp vụ giáo dục mầm non cho giảng viên; Tập huấn: Xây dựng chương trình, thực hiện quy chế đào tạo mới, dạy học Online; Tích cực cử giảng viên học các lớp Lý luận Chính trị, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh, tham gia bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo trong nước và quốc tế;

Tiếp tục thanh tra, kiểm tra các hoạt động của giảng viên nhằm nâng cao ý thức, năng lực cho đội ngũ giảng viên của nhà trường.

  1. Hoạt động đào tạo

2.1. Đào tạo chính quy

Xây dựng chương trình đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non cơ bản và chuyên sâu. Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

Tiếp tục cử giảng viên tham gia dự giờ dạy mẫu và các hoạt động ở trường mầm non, trường phổ thông và các đơn vị có liên quan đến các ngành đào tạo ngoài sư phạm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của giảng viên, sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo.

2.2. Liên kết đào tạo

Tăng cường công tác khảo sát, liên kết tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học; Tiếp tục phối hợp với các học viện và trường đại học tuyển sinh và quản lý tốt các lớp thạc sĩ theo kế hoạch.

Đa dạng hoá các loại hình liên kết đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức trong và ngoài tỉnh.

  1. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Xây dựng kế hoạch khảo thí và đảm bảo chất lượng nhà trường theo quy định.

Rà soát quy trình tổ chức thực hiện công tác thi; Đa dạng các hình thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo; Tổ chức thi học phần, thi tốt nghiệp nghiêm túc, đúng quy chế.

Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chương trình Giáo dục mầm non.

Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

Xây dựng kế hoạch khảo sát: Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội; Hướng tới khảo sát các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục bằng phần mềm khảo sát trực tuyến; Đa dạng các hình thức khảo sát, tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

  1. Công tác sinh viên

Tăng cường tuyên truyền về pháp luật, nội quy quy chế, các chế độ chính sách cho sinh viên; Tuyên truyền về phòng chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS, mua bán người, trò chơi trực tuyến độc hại, bảo vệ môi trường…

Tuyên truyền về Luật an ninh mạng và văn hóa khi sử dụng mạng xã hội; Tiếp tục khai thác sử dụng cổng thông tin quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên đến năm 2025; Tổ chức cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần 2.

Tiếp tục thực hiện các chương trình kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức các hoạt động cho sinh viên, đặc biệt là các sinh viên Lào; Tổ chức Hội nghị đối thoại với sinh viên; Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động tình nguyện và các hoạt động xã hội khác cho sinh viên.

Tăng cường đổi mới công tác tổ chức, quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú, đặc biệt là các sinh viên Lào của nhà trường; Giám sát quá trình tự học của sinh viên, tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể cho sinh viên khu nội trú.

  1. Công tác bồi dưỡng

Tổ chức rà soát, điều chỉnh các chương trình, tài liệu bồi dưỡng đã có; Xây dựng chương trình các chuyên đề bồi dưỡng theo nhu cầu thực tế của cán bộ, viên chức ở địa phương; Thường xuyên cập nhật các nội dung đổi mới vào chương trình bồi dưỡng; Tổ chức thực hiện bồi dưỡng cho giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Trao đổi rút kinh nghiệm trong công tác tư vấn tuyển sinh, quản lý, giảng dạy các lớp bồi dưỡng.

Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu và mở rộng các loại hình bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh.

  1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ

Định hướng các nội dung nghiên cứu phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của nhà trường trong giai đoạn mới: Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học gắn với thực tiễn đổi mới ở các trường mầm non, phổ thông; Đổi mới công tác đánh giá kết quả người học; Ứng dụng công nghệ thông tin vòa đổi mới quản lý, hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá người học; Rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực tế cho cán bộ, viên chức trong và ngoài tỉnh…

Tổ chức xét duyệt, triển khai, đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu giảng dạy, sáng kiến nghiêm túc, đúng quy trình và đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa phù hợp với định hướng phát triển nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng kế hoạch phát triển thư viên; Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, các hình thức quảng bá hình ảnh nhà trường.

  1. Cơ sở vật chất và tài chính

Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ quá trình đào tạo, bồi dưỡng và khu nội trú; Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng công trình Hội trường và lớp học.

Rà soát, tăng cường giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo ngành Giáo dục mầm non và các chương trình bồi dưỡng của nhà trường.

Đảm bảo kinh phí phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác của nhà trường; Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho sinh viên, giảng viên và người lao động.

  1. Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án; Quy chế, quy định

Rà soát các quy chế, quy định để xây dựng, điều chỉnh cho phù hợp với Luật Giáo dục và các Chỉ thị, Quy chế, hướng dẫn của cấp trên.

Xây dựng hồ sơ chuyển đổi các mã ngành ngoài sư phạm theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2025”.

Trên đây là các nội dung trọng tâm tư vấn  của Hội đồng khoa học và đào tạo trường CĐSP Điện Biên năm học 2020-2021./.

Nơi nhận:                                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

– TB trên Website trường;                                                              (Đã ký)

– Các đơn vị trực thuộc (HSCV);

– Lưu: VT, ĐT-NCKH.

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       Nguyễn Thị Tuyết Mai

BÌNH LUẬN