Trường CĐSP Điện Biên đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở năm 2020

0
971

Tiếp tục quán triệt, tuyên tuyền sâu rộng các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, Trường CĐSP Điện Biên đẩy mạnh việc triển khai và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2020 đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan, đơn vị.

Với mục đích nhằm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Bên cạnh đó, hướng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước. Đồng thời, phòng ngừa ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu… góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong xây dựng. Tăng cường mở rộng dân chủ, coi trọng dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Các nội dung của QCDC cơ sở được triển khai trong các buổi họp cơ quan, đơn vị

Trong năm 2020, Trường CĐSP Điện Biên tiếp tục thực hiện các nội dung: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, về thực hiện qui chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thực hiện QCDC; tiến hành xây dựng, rà soát, sửa đổi các nội dung về QCDC tại đơn vị; thực hiện tốt các qui định về QCDC tại cơ sở.

Với tinh thần đoàn kết, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động trường CĐSP Điện Biên nêu cao tinh thần thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh.

Người viết: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN