Trường CĐSP Điện Biên thực hiện khảo sát Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (IQA-Internal Quality Assurance)

0
536

Th.s Đặng Thái Sơn – Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế tri thức đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu trong sự phát triển đó. Nhiệm vụ đó đặt ra cho hệ thống đảm bảo chất lượng các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp bài toán nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong khâu tuyển sinh, chất lượng đầu vào, sự khác biệt về các khía cạnh khác nhau trong chất lượng đào tạo của các trường, kiểm định chất lượng trở thành một công cụ hữu hiệu của nhiều nước trên thế giới để duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và Quyết định số 4708/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về vệc ban hành Chương trình sọan thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và quyết định cá biệt của Bộ GDĐT năm 2021, Cục Quản lý chất lượng (QLCL) được giao chủ trì xây dựng Đề án phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục Đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2021-2030 để trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2021. Đây là đề án có ý nghĩa chiến lược trong hoạch định chính sách phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục Đại học và cao đẳng sư phạm trong giai đoạn tới.

Trường CĐSP Điện Biên luôn nhận thức rõ ràng về ý nghĩa, mục tiêu của công tác bảo đảm chất lượng đối với chất lượng đào tạo của nhà trường. Phòng Khảo thí và ĐBCLGD của trường đã xây dựng báo cáo với các thông tin, công tác về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường đã thực hiện được trong giai đoạn 2017-2020 theo yêu cầu của Cục QLCL. Báo cáo tập trung vào các nội dung: Nguồn lực thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục; Đề xuất, kiến nghị giải pháp phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục.

Trường CĐSP Điện Biên tiếp tục thực hiện các công việc liên quan tới đảm bảo chất lượng giáo dục nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường; tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với các cơ quan quản lí và xã hội; cung cấp thông tin chính xác, tin cậy về chất lượng của nhà trường và chương trình đào tạo cho sinh viên, phụ huynh, nhà tuyển dụng và xã hội../

BÌNH LUẬN