Bao cáo Tình hình triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại trường CĐSP Điện Biên

0
2774

Trên cơ sở Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trường CĐSP Điện Biên đã cụ thể và ban hành các kế hoạch hành động cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN