Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên với việc thực hiện công tác chính trị, tư tưởng năm 2021

0
641

Năm 2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên thực hiện hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động và sinh viên toàn trường. Đây là tiền đề tư tưởng quan trọng để Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.

Năm 2021, Đảng uỷ Trường đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với năm học 2020 – 2021 đặc biệt gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Chỉ thị của Tỉnh ủy, Công văn của Sở GD&ĐT về các nội dung học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên và chuyên sâu, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Tổ chức cho cán bộ, giảng viên đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các việc làm cụ thể thiết thực gắn với chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương, tác phong làm việc, ý thức phấn đấu trong công tác… tạo chuyển biến về nhận thức và hành động đối với mỗi cá nhân.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được thực hiện thường xuyên, định kỳ vào cuối năm gắn với đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm học. Người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo theo yêu cầu của cấp trên.

Cùng với đó, công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lí, tình hình của của cán bộ và sinh viên được tăng cường thường xuyên. Nhà trường cùng các các đoàn thể, hội quần chúng thống nhất cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh, của ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. Tổ chức các hoạt động như: hoạt động đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người học. Chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong cơ quan đơn vị.

Đặc biệt, tăng cường nắm bắt, chấn chỉnh tư tưởng đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục đối với cán bộ, giảng viên sinh viên toàn trường. Nhắc nhở cán bộ, giảng viên sinh viên thực hiện nghiêm các nội dung qui định trên không gian mạng xã hội (Facebook, Zalo, tiktok…); nắm bắt tình trạng mua bán, trao đổi một số mặt hàng (lan đột biến, đồng tiền ảo, cá độ, game online, huy động vốn lãi xuất cao trái quy định…)

Ảnh: Các ý kiến phát biểu, trao đổi về các vấn đề của nhà trường tại Hội nghị Viên chức  năm học 2020 – 2021

Hình thức tổ chức, triển khai thực hiện công tác tư tưởng, chính trị được đa dạng hóa công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, địa phương; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; hướng dẫn cán bộ, viên chức, sinh viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác tuyên truyền được chú trọng về nội dung và hình thức gắn với thực tiễn công tác của cơ quan đơn vị và tình tình dịch bệnh Covid-19. Việc tuyên truyền được lồng ghép trong sinh hoạt chuyên môn, giảng dạy, NCKH, trên website của trường, trang fanpage của Đoàn Thanh niên sinh động, kịp thời.

Cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường luôn chấp hành nghiêm túc đường lối đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, có lối sống lành mạnh, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ gìn tư cách đạo đức, nghiêm túc chấp hành quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Công tác sắp xếp đội ngũ, tạo điều kiện, bố trí cho cán bộ giảng viên đi biệt phái, điều động được thực hiện theo đúng qui định. Kịp thời cử viên chức tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị chú trọng trong khối cán bộ trẻ. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội khác được thực hiện nghiêm túc.

100% sinh viên được quán triệt và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, qui định của nhà trường thông qua các hoạt động như: Tuần sinh hoạt công dân; học tập 4 bài học lý luận chính trị theo qui định của Trung ương Đoàn; tuyên truyền và ký cam kết về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường

Tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Sơ kết thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của ngành giáo dục.

100% sinh viên được triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình phối hợp số: 1480/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 20/11/2020 giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2020-2021. Theo đó, chú trọng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học 2018, Luật Thanh niên 2020, Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng; các Chỉ thị, Đề án của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục tư tưởng chính trị và công tác HSSV năm học 2020-2021.

Việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, gắn với việc tham gia các phong trào của đoàn thể, các hoạt động tại nơi cư trú. Công tác phát triển đảng viên có kết quả tích cực về chất lượng, số lượng, đã có 63 đoàn viên sinh viên được giới thiệu học nhận thức về Đảng, 16 đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng.

Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác tuyên truyền lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, rèn luyện; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên sinh viên; tổ chức các hoạt động giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa các dân tộc, lối sống đẹp của người Việt Nam cho sinh viên. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực để đoàn viên sinh viên học tập, noi theo. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống ”Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hình thức: thông qua các phong trào cách mạng, chương trình của đoàn như: cuộc thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường”; ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp; Tìm hiểu pháp luật; Tìm hiểu luật ATGT đường bộ; tập huấn rèn luyện kỹ năng mềm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT; các hoạt động tình nguyện… được tổ chức hiệu quả giúp sinh viên nhận thức cao về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức xã hội từ đó yên tâm học tập, rèn luyện và phấn đấu.

Chất lượng các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên được nâng cao bằng việc phát huy vai trò của các câu lạc bộ: tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, khởi nghiệp, lý luận trẻ, các hoạt động xung kích tình nguyện của đoàn viên sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường. Gắn trách nhiệm giữa cán bộ, giảng viên và sinh viên trong các hoạt động tập thể trong toàn trường và cộng đồng xã hội.

Công tác tuyên truyền, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được quan tâm, chú trọng về chất lượng. Nhà trường tiếp tục thực hiện 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phong trào thi đua: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Cán bộ giảng viên tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, các hoạt động như: Cuộc vận động “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Xây dựng gia đình văn hoá mới”, “Thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, “Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà”; hưởng ứng các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”… được tổ chức gắn với nhiệm vụ chung của ngành giáo dục và của trường.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được thực hiện sâu rộng và lan tỏa đến toàn thể cán bộ sinh viên trong toàn trường cụ thể bằng việc: giao tiếp văn hóa, trang phục nhà trường, ứng xử văn minh, chung tay phòng chống dịch Covid-19…

Như vậy, có thể thấy năm 2021 công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển nhà trường. Củng cố niềm tin công tác, học tập của đội ngũ cán bộ, viên chức và sinh viên trong toàn trường. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho năm 2022.

Tác giả: Trần Bắc

BÌNH LUẬN