Hướng dẫn thực hiện truy trình phúc khảo bài thi kết thúc học phần

0
243

Chi tiết xem tại đây:

1. Đơn phúc khảo bài thi:

2. Phân công giảng viên chấm phúc khảo:

3. Biên bản chấm phúc khảo bài thi:

4. Phiếu tổng hợp điểm phúc khảo:

5. Biên bản đối thoại chấm phúc khảo bài thi:

BÌNH LUẬN