Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021″

0
894

Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chính sau đây:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN