Tăng cường vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy bình đẳng giới

0
920

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đàn bà có quyền bình đẳng với đàn ông về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình”. Trong bản di chúc viết tháng 5 năm 1968, Người đã căn dặn: “Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ đảm đang đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất, Ðảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Ðó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.

Trong thời gian qua, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới ngày càng được hoàn thiện; công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành động của người dân về thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới được tăng cường. Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực vùng núi vẫn còn nhiều tồn tại, thách thức: Định kiến giới và tư tưởng trọng nam hơn nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến, tư tưởng nam giới là trụ cột, làm công việc nặng nhọc, còn nữ giới là người giữ tổ ấm, làm nhiệm vụ chăm sóc con cái, người già đau ốm trong gia đình được đa số nam giới và nữ giới chấp nhận. Điều này đang tạo áp lực, gánh nặng cho cả nam giới và phụ nữ. Tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn diễn ra. Vấn đề tảo hôn vẫn diễn ra ở vùng sâu, vùng xa.

Với vai trò là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đóng góp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, sự tham gia của lực lượng thanh niên có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy công tác bình đẳng giới. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục tổ chức hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong đoàn viên, thanh niên và thiếu niên nhi đồng. Tiếp tục vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi xung kích thực hiện bình đẳng giới thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Ngoài ra, phải làm tốt việc chăm sóc sức khỏe, thể chất, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nữ giới cũng như chăm lo việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nữ cán bộ Đoàn, tạo môi trường cho nữ cán bộ Đoàn phát triển để góp phần thay đổi nhận thức, hành vi có định kiến giới, tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, xây dựng một xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN