Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

0
765

Căn cứ công văn số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, cống dịch Covid-19 và …

Chi tiết của văn bản xem tại đây:

BÌNH LUẬN