Truyền tải 4 bài học lý luận chính trị bằng Infographics cho đoàn viên sinh viên Trường CĐSP Điện Biên

0
620

Hiện nay, các cấp bộ đoàn đã và đang triển khai học tập 4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhằm thích ứng trong bối cảnh phòng chống dịch covid-19, đồng thời tăng cường tích hợp các tiện ích của đồ hoạ thông tin, Đoàn trường CĐSP Điện Biên áp dụng việc truyền tải 4 bài học lý luận chính trị bằng Infographics phù hợp với đoàn viên sinh viên trong toàn trường.

Infographic là gì?

Theo Từ điển tiếng Anh Oxford, một infographic (hoặc đồ họa thông tin) là “một sự đại diện một cách trực quan của thông tin hoặc dữ liệu”. Infographic là một tập hợp các hình ảnh, biểu đồ và văn bản tối thiểu để mang đến một cái nhìn tổng quan dễ hiểu về một chủ đề.

Việc triển khai 4 bài học tập lý luận chính trị qua infographic là việc sử dụng các hình ảnh nổi bật, lôi cuốn để truyền đạt thông tin một cách nhanh chóng và rõ ràng. Theo đó, đoàn viên sẽ nghiên cứu 4 bài lý luận chính trị một cách cụ thể, sinh động và dễ nhớ.

Đoàn trường CĐSP Điện Biên giới thiệu 4 bài học lý luận chính trị qua  Infographic.

Bài 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 Bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Bài 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Việc học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc, qua việc triển khai bằng hình thức infographic góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, đoàn viên.

Có thể khẳng định, việc học tập các bài lý luận chính trị qua infographic giúp cho cán bộ, đoàn viên không những nắm vững được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác mà còn gây dựng hứng thú học tập, sáng tạo trong tư duy các vấn đề học tập và thực tiễn.

Tác giả: Trần Bắc

BÌNH LUẬN