Giới thiệu phòng Kế hoạch – Tài chính

0
1352

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc điều hành và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực kế hoạch – tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, tài sản và các dự án.

2. Nhiệm vụ

Công tác kế hoạch: Xây dựng và thực hiện các kế hoạch – tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí. Lập kế hoạch, phân bổ kế hoạch và quản lý các nguồn kinh phí trong và ngoài Ngân sách Nhà nước của trường.

Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thiết kế, lập và thẩm định dự toán các hạng mục công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp các tài sản để trình duyệt; sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt, triển khai tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Cùng các đơn vị trong trường khảo sát lập kế hoạch mua sắm và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước khi kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Công tác tài chính: Thực hiện giám sát thu chi trong toàn trường. Phối hợp với phòng Thanh tra đảm bảo chất lượng giáo dục, Thanh tra nhân dân thực hiện tự kiểm tra công tác quản lý tài chính của trường.  Phổ biến chế độ, chính sách về kế hoạch – tài chính, các quy định về tài chính và hướng dẫn thực hiện trong toàn trường. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác kế hoạch – tài chính theo quy định. Đôn đốc và thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên, học viên và các đơn vị liên kết đào tạo; các đơn vị trực thuộc trường.

Phối hợp với các phòng, khoa đào tạo, đơn vị liên quan soan thảo, theo dõi thực hiện và thanh lý các hợp đồng kinh tế (Hợp đồng đào tạo, các hợp đồng của hoạt động kinh doanh dịch vụ…) Chịu trách nhiệm và phối hợp với các đơn vị liên quan để chi trả, thanh toán các chế độ cho học sinh, sinh viên, học viên và cán bộ viên chức nhà trường. Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa đào tào tạo, đơn vị liên quan xây dựng quy trình mua sắm, thanh toán, quản lý tài sản, trang thiết bị; các khoản chi khoa học công nghệ… Chủ trì xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối, sử dụng các quỹ của trường. Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động chung.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Gần 55 năm qua, phòng KH TC đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Đảng uỷ – Ban Giám hiệu trong việc điều hành và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực kế hoạch – tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, tài sản và các dự án.

Phòng KHTC đã vinh dự được UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; nhiều cán bộ của phòng được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo, của các cấp, các ngành.

III. CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƠN VỊ

  1. Cử nhân: Đào Thị Hòa – Trưởng phòng

– Điện thoại: 0982.279.689

– Email: daothihoacdspdb@gmail.com

 

 

  1. ThS: Đặng Duy TrườngChuyên viên kế hoạch

– Điện thoại: 0946.534.753

– Email: duytruong277@gmail.com

  1. CN: Cao Thị Bích PhượngKế toán viên

– Điện thoại: 0983.227.118

– Email: phuongbich1010@gmail.com

  1. CĐ: Hà Thị Hương Giang – Kế toán viên

           – Điện thoại: 01644.506.996

           – Email: hahuonnggiang.ongchun@gmail.com

5.TC: Lưu Thị Giáng Hương – Thủ quỹ

– Điện thoại: 0947.730.102

– Email: luuhuong109x@gmail.com

Hiện nay, phòng KHTC có 05 cán bộ. Bằng những kiến thức và kinh nghiệm về công tác tổ chức và quản lý, cán bộ phòng KHTC đã và đang đóng góp rất tích cực trong việc điều hành và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực kế hoạch – tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, tài sản và các dự án, tạo nên sự ổn định và phát triển vững chắc của nhà trường.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG  CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

BÌNH LUẬN