Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

0
729

Sáng ngày 12/8/2020, tại văn phòng nhà trường, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Hội đồng đã thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả tư vấn của Hội đồng trong học kỳ II năm học 2019-2020; Đồng thời các thành viên của Hội đồng đã thảo luận tích cực, đóng góp nhiều ý kiến tư vấn cho phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Kết thúc phiên họp, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai đã kết luận và nhấn mạnh một số nội dung tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trong năm học 2020-2021 như sau:

Xây dựng mục tiêu, sứ mạng nhà trường giai đoạn 2020 – 2025; Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp đội ngũ; Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với công tác tổ chức cán bộ; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.

Xây dựng chương trình đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non cơ bản và chuyên sâu. Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; Tiếp tục cử giảng viên tham gia dự giờ dạy mẫu và các hoạt động ở trường mầm non, trường phổ thông và các đơn vị có liên quan đến các ngành đào tạo ngoài sư phạm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của giảng viên, sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo.

Tăng cường công tác khảo sát, liên kết tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng; Đa dạng hoá các loại hình liên kết đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức trong và ngoài tỉnh.

Rà soát quy trình tổ chức thực hiện công tác thi; Đa dạng các hình thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo.

Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chương trình Giáo dục mầm non; Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng trong nhà trường; Xây dựng kế hoạch khảo sát: Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội; Đa dạng các hình thức khảo sát, tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền về pháp luật, nội quy quy chế, các chế độ chính sách cho sinh viên; Tuyên truyền về phòng chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS, mua bán người, trò chơi trực tuyến độc hại, bảo vệ môi trường; Tuyên truyền về Luật an ninh mạng và văn hóa khi sử dụng mạng xã hội; Tiếp tục khai thác sử dụng cổng thông tin quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên đến năm 2025; Tổ chức cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần 2; Tăng cường đổi mới công tác tổ chức, quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú, đặc biệt là các sinh viên Lào của nhà trường; Giám sát quá trình tự học của sinh viên, tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể, văn nghệ, thể thao cho sinh viên.

Tổ chức rà soát, điều chỉnh các chương trình, tài liệu bồi dưỡng đã có; Xây dựng chương trình các chuyên đề bồi dưỡng theo nhu cầu thực tế của cán bộ, viên chức ở địa phương; Trao đổi rút kinh nghiệm trong công tác tư vấn tuyển sinh, quản lý, giảng dạy các lớp bồi dưỡng.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, định hướng các nội dung nghiên cứu phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của nhà trường trong giai đoạn mới: Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học gắn với thực tiễn đổi mới ở các trường mầm non, phổ thông; Đổi mới công tác đánh giá kết quả người học; Ứng dụng công nghệ thông tin vòa đổi mới quản lý, hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá người học; Rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực tế cho cán bộ, viên chức trong và ngoài tỉnh…

Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện; Tăng cường các hoạt động, các hình thức quảng bá hình ảnh nhà trường.

Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ quá trình đào tạo, bồi dưỡng và khu nội trú; Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng công trình Hội trường và lớp học.

Đảm bảo kinh phí phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác của nhà trường; Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho sinh viên, giảng viên và người lao động.

Rà soát các quy chế, quy định để xây dựng, điều chỉnh cho phù hợp với Luật Giáo dục và các Chỉ thị, Quy chế, hướng dẫn của cấp trên; Xây dựng hồ sơ chuyển đổi các mã ngành ngoài sư phạm theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2025”.

Các nội dung tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã được Hiệu trưởng nhà trường giao cho các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trong năm học 2020 – 2021 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Nhà trường./.

Người viết: Hà Thị Hương

BÌNH LUẬN