Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm học 2019-2020

0
1137

Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-BGDĐT ngày 22/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019; Quyết định số 292/QĐ- UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Công văn số 623/SGDĐT-KHTC ngày 04/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2019.

Trường CĐSP Điện Biên xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của trường năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN