Kết quả tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu biên soạn năm học 2022-2023

0
171

Thực hiện kế hoạch số 530/KH-CĐSP ngày 05/7/2022 của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về hoạt động nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến năm học 2022–2023; Quyết định số 826/QĐ-CĐSP ngày 07/10/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về việc cho phép triển khai đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH), tài liệu biên soạn năm học 2022-2023.

Sau 04 tháng các chủ nhiệm đề tài NCKH, chủ biên tài liệu biên soạn, triển khai nghiên cứu, thực hiện theo kế hoạch. Nhà trường đã có Công văn số 61/CĐSP-ĐT ngày 31/01/2023 của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về việc báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH, tài liệu biên soạn năm học 2022-2023. Qua đó kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai của các đề tài NCKH, tài liệu biên soạn và có các biện pháp hỗ trợ hoặc điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Kết quả, 11/11 đề tài NCKH; 2/3 tài liệu biên soạn đã hoàn thành nhiệm vụ KH&CN theo đúng tiến độ đề cương; 01 tài liệu “Tiếng Anh cho trẻ Mầm non” của nhóm tác giả Nguyễn Tuyết Nhung, Trịnh Thị Khánh Hòa, Lê Thanh Huyền thực hiện không đúng tiến độ do 2/3 tác giả đã chuyển ra khỏi trường, 01 tác giả đi biệt phái tại trường THPT Nội trú Nậm Pồ nên không thể tiếp tục nghiên cứu, triển khai do đó đã làm đơn bảo lưu và được Nhà trường đồng ý bảo lưu đến năm học 2023-2024 tiếp tục nghiên cứu, triển khai tài liệu.

Theo kế hoạch, 11 đề tài NCKH, 02 tài liệu biên soạn hoàn thành nhiệm vụ KH&CN theo đúng tiến độ đề cương sẽ được nghiệm thu vào tháng 5/2023.

Tác giả: Phạm Xuân Cường

BÌNH LUẬN