Tăng cường công tác phát triển Đảng trong đoàn viên sinh viên

0
188

Thực hiện Hướng dẫn số 139-HD/ĐU ngày 30/12/2020 của Đảng uỷ Trường CĐSP Điện Biên về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp Đảng đối với sinh viên giai đoạn 2020-2025. Những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Điện Biên không ngừng phát huy vị trí, vai trò trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, sự phối hợp chặt chẽ của các chi bộ, Đoàn trường đã làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn bổ sung vào quá trình xây dựng Đảng của Đảng bộ Nhà trường cũng như đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển chung của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.

Những năm qua, từ sự bồi dưỡng, định hướng đúng đắn của Đoàn trường, nhiều đoàn viên sinh viên có lý tưởng, đạo đức, năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh đã được bồi dưỡng và đứng trong hàng ngũ của Đảng. Giai đoạn 2020-2022, Đoàn trường đã giới thiệu 154 đoàn viên học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về đảng; xem xét giới thiệu và đề nghị kết nạp đảng cho 57 đoàn viên ưu tú. Tháng 3/2023, Đoàn trường đang xét chọn cho trên 60 đoàn viên đủ điều kiện tham gia học nhận thức về Đảng, xem xét cho 22 đoàn viên ưu tú có đủ điều kiện để đề nghị kết nạp.

Ảnh: Đoàn viên ưu tú là sinh viên năm thứ 3 vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Giai đoạn tới (2023-2025), Đoàn trường xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong công tác phát triển Đảng, đó là:

Một, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên sinh viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua phương thức trực diện, sinh động, gần gũi. Tiếp tục triển khai các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng lý luận vào vào hoạt động thực tiễn. Tăng cường đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook, Zalo, Tick tock, Chát GPT…

Hai, đẩy mạnh các phong trào thi đua của đoàn gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề các năm. Động viên, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể chi đoàn, liên chi đoàn, các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh niên thường niên, đột xuất và theo chuyên đề. Chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến sau tuyên dương gắn với thực tiễn của nhà trường, địa phương.

Ba, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tích cực tham mưu cho Đảng uỷ về công tác tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, phong trào thanh niên trong bối cảnh mới, những phát sinh mới để tranh thủ ý kiến chỉ đạo kịp thời về công tác thanh niên. Tạo môi trường tốt nhất để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu trở thành cảm tình đảng, đảng viên. Đồng thời đề xuất đúng, kịp thời cán bộ đoàn để đảm nhiệm lãnh đạo công tác đoàn và tạo nguồn cán bộ trẻ cho đảng.

Bốn, công tác phát triển đảng trong sinh viên phải gắn với dự báo tình hình thanh niên trên các nền tảng mạng xã hội và thực tiễn nhằm tăng tính tương tác, dễ tiếp cận hơn về động cơ phấn đấu, định vị được nhu cầu, sở thích, năng lực của đoàn viên sinh viên. Qua đó, nắm bắt tư tưởng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh khách quan và chủ quan của đoàn viên trong quá trình phấn đấu vào đảng.

Năm, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, phải được thực hiện đúng quy trình, quy định, coi trọng chất lượng chính trị để nâng cao tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Như vậy, vừa làm cho tổ chức đảng thêm vững mạnh, vừa trẻ hóa đội ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

Sáu, thường xuyên giữ mối liên lạc với cấp uỷ đảng ngoài trường để tiếp tục nắm bắt tình hình đảng viên là sinh viên sau kết nạp. Từ đó, có những định hướng, phối hợp kịp thời với các cơ sở mới để phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, chất lượng của đảng viên mới được kết nạp tại trường khi về sinh hoạt tại địa phương, tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh.

Xác định, công tác phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Đoàn trường CĐSP Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục làm tốt vai trò bồi dưỡng phát triển đảng trong đoàn viên sinh viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới./.

Tác giả: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN