Đoàn trường CĐSP Điện Biên tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

0
592

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn cho đối tượng cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn trường đã triển khai, phổ biến những nội dung trọng tâm như: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; các Chương trình của Đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; Kết luận số 06 – KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

Đồng chí Hà Thị Kim Tuyến – Báo cáo viên cấp Đoàn Trường giai đoạn 2018 – 2022 tuyên truyền cho ĐVTN Liên Chi đoàn I

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đoàn trường đã tổ chức tuyên truyền 4 buổi thu hút 725 ĐVTN tham dự; đặc biệt sau Đại hội Đoàn Trường, nhiệm kỳ 2022 – 2024, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị phổ biến đến 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được tiếp cận và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội.

Thông qua việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chương trình đã tạo được sự thống nhất về ý chí và hành động trong đoàn viên, thanh niên, qua đó giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng về những nội dung cơ bản của Nghị quyết của Đảng các cấp và các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN