Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ

0
1267

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ:  Phòng 2.1, 2.2 nhà Hiệu bộ, Trường CĐSP Điện Biên
Điện thoại: (0215) 3824.060
Email: phongtccb.spdienbien@gmail.com

Trưởng phòng:

ThS. Mai Đình Nam

Mobile: 0915565999

Email: maidinhnamdbp@gmail.com.vn

Phó Trưởng phòng:

ThS. Cầm Thị Phượng

Mobile: 0983.640.499

Email: camphuongcdsp@gmail.com

Các chuyên viên:

1) ThS. Bùi Minh Thư

          Mobile: 0125.633.4333

Email: thuspdb@gmail.com

2) ThS. Trần Thanh Bắc

          Mobile: 0971.499699

Email: tranthanhbac.sp2@moet.edu.vn

Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB) đã từng bước thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy nhà trường, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trí tuệ, tâm huyết xây dựng nhà trường phát triển. Giai đoạn từ 2007 – 2014, phòng còn đảm đương thêm nhiệm vụ quản lý sinh viên.

Hiện nay, phòng TCCB có 4 cán bộ. Bằng những kiến thức và kinh nghiệm về công tác tổ chức và quản lý, cán bộ phòng TCCB đã và đang đóng góp rất tích cực trong việc xây dựng bộ máy, quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên góp phần cùng toàn trường công tác, lao động hiệu quả, tạo nên sự ổn định và phát triển vững chắc của nhà trường.

Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm: cơ cấu tổ chức của trường; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý công chức, viên chức; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công chức, viên chức và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà trường; công tác thanh tra theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, Ngành liên quan, của địa phương và các quy định của nhà trường.

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

Nhiệm vụ

Công tác tổ chức: Thành lập hoặc giải thể, sáp nhập các tổ chức của trường, đảm bảo bộ máy của trường gọn, nhẹ thích ứng với cơ chế; Kiện toàn tổ chức bộ máy trong trường; Thành lập Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Hội đồng tư vấn trong trường; Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của trường; Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và chế độ phân cấp, phân quyền quản lý.

Cụ thể hoá các văn bản và các quy định của cấp trên về công tác tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường; Cải tiến công tác tổ chức quản lý, cải cách thủ tục hành chính để điều hành nhà trường hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Công tác cán bộ, chế độ chính sách: Xây dựng quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức nhằm phục vụ công việc trước mắt, chiến lược phát triển lâu dài của nhà trường theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viên chức nhà nước; Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức; Nghiên cứu sắp xếp, bố trí, điều động, thuyên chuyển viên chức theo yêu cầu, nhiệm vụ của trường.

Lập kế hoạch đề nghị chỉ tiêu biên chế hàng năm; thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo định kỳ và đột xuất; Tổ chức tuyển dụng viên chức; theo dõi, quản lý lao động của viên chức; quản lí nhân sự, hồ sơ, lý lịch, danh bạ, sổ bảo hiểm xã hội, bổ sung hồ sơ, lý lịch, danh bạ công chức, viên chức theo định kỳ hàng năm, tổ chức làm thẻ cho công chức, viên chức.

Quản lý công tác đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm; Quy định cụ thể về chế độ, chính sách cho công chức, viên chức trong trường trên cơ sở các văn bản của nhà nước và các quy định của nhà trường.

Xét, đề nghị nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi, nâng lương trước thời hạn hàng năm cho công chức, viên chức. Xét hết hạn tập sự, bổ nhiệm ngạch và chuyển xếp lương theo ngạch, bậc cho công chức, viên chức.

Thực hiện chế độ nghỉ lao động hưởng bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức; Tổ chức xét khen thưởng tổng kết, khen thưởng niên hạn theo chế độ quy định của Nhà nước; Tổ chức xét cho phép dự thi chuyển ngạch viên chức, xét phong tặng các danh hiệu nhà giáo Ưu tú, nhà giáo Nhân dân.

Lập hồ sơ để xét kỷ luật đối với công chức, viên chức vi phạm pháp luật và quy định của trường. Thực hiện các chế độ: Thôi việc, thai sản, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, bảo hộ lao động, tai nạn lao động, ốm đau ngắn ngày, dài ngày cho công chức, viên chức. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ của những cán bộ, viên chức đang công tác tại trường. Theo dõi, quản lý định mức các loại hình lao động trong trường.

Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị và bảo vệ chính trị nội bộ: Xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức (CCVC); nắm tình hình tư tưởng của CCVC. Phối hợp với Đảng ủy, bộ môn Lý luận chính trị của trường tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự cho CCVC, đảng viên.

Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho CCVC. Phối hợp tổ chức cho CCVC, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác theo quy định.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà trường; lập kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ hàng năm; tổng kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Lập danh sách hồ sơ và có kế hoạch theo dõi quản lý các đối tượng cá biệt; Tổ chức xác minh, thẩm tra kịp thời khi phát hiện có nghi vấn hoặc có hành vi cố ý làm sai chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên và của nhà trường. Phối hợp với các đơn vị trong trường, với chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Giúp cấp uỷ và Hiệu trưởng xác minh lý lịch, nhận xét đánh giá công chức, viên chức.

Công tác thi đua khen thưởng: Tổng hợp, tham mưu, trình Hiệu trưởng và Hội đồng thi đua trường về tiêu chuẩn, kế hoạch, chương trình, phát động, theo dõi phong trào thi đua và xét duyệt các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

Hoàn chỉnh hồ sơ, văn bản để Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng bậc cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác thanh tra: Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt. Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập đoàn thanh tra hoặc cử cán bộ thanh tra thực hiện việc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra thường xuyên, thanh tra đột xuất theo kế hoạch thanh tra đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục, về công tác tổ chức và cán bộ; công tác quản lý cơ sở vật chất, tài chính; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên.

Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, qui chế đào tạo, qui chế cấp phát văn bằng chứng chỉ; việc thực hiện các qui định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ở các đơn vị trong trường.

Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tiếp công dân theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và qui định của Nhà nước về giáo dục và các qui định của trường không phù hợp với qui định chung của Nhà nước.

Gần 55 năm qua, phòng TCCB đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Đảng uỷ – Ban Giám hiệu về công tác tổ chức bộ máy nhân sự, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động, cử nhiều cán bộ, giảng viên đi đào tạo các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.

Phòng TCCB đã được UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; nhiều cán bộ của phòng được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo…

 Phòng TCCB

BÌNH LUẬN