Giới thiệu phòng Tổ chức-Hành-Tổng hợp

0
1774

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

  1. Quá trình thành lập

Ngày 01/7/2023, Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Hành chính – Quản trị; Phòng Kế hoạch – tài chính theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 09/2/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh Điện Biên.

Nhìn lại các giai đoạn phát triển của Nhà trường, các đơn vị tiền thân của Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp đã làm tốt công tác tham mưu giúp Hiệu trưởng trong các lĩnh vực về: công tác tổ chức cán bộ; công tác hành chính – quản trị; công tác kế hoạch – tài chính của Trường đạt được những kết quả và thành tựu quan trọng. Ở các giai đoạn phát triển khác nhau, các đơn vị và nhiều các nhân đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Điện Biên, Ngành Giáo dục, các đoàn thể Trung ương và địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quí.

  1. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp có 21 viên chức, trong đó 01 Trưởng phòng, 04 Phó trưởng phòng. Về trình độ chuyên môn có 11 viên chức là thạc sĩ, 04 viên chức có trình độ đại học, 07 viên chức có trình độ trung cấp, cao đẳng. Trình độ lý luận chính trị có 02 cao cấp, 06 trung cấp. 100% cán bộ, viên chức của phòng chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan; có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình. Tập thể Phòng có truyền thống đoàn kết, là một khối thống nhất, có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực công tác cũng như đời sống sinh hoạt. Cán bộ, viên chức và nhân viên của Phòng công tác ở nhiều cương vị, bộ phận khác nhau, nhưng luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện công tác chuyên môn, hạn chế tối đa những sai sót, chậm trễ có thể xảy ra, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

  1. Chức năng nhiệm vụ

Trong những năm qua, Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lí nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua, khen thưởng; công tác thanh tra, pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lí Nhà nước của Trường; quản lí, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Trường. Thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với viên chức và người lao động trong Trường. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác hành chính – quản trị, công tác văn thư lưu trữ, công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, công nghệ thông tin thuộc phạm vi Trường. Tham mưu giúp Hiệu trưởng công tác điều hành và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực kế hoạch – tài chính theo đúng qui định của pháp luật.

Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất và các điều kiện khác, song công tác Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp đã có nhiều cố gắng để đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động của Nhà trường, của Ngành và của Tỉnh. Theo đó, công tác quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ đảm bảo yêu cầu; đồng thời thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và nhân viên cơ quan. Tham mưu xây dựng các Quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến, khoa học, Quy chế hoạt động Hội đồng thi đua, khen thưởng…; tham mưu thực hiện quy trình: kiện toàn các Phòng, Khoa; kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý; quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền của Trường.

Phòng đã chủ động tham mưu cho Hiệu trưởng làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quyền lợi cho cán bộ, viên chức và nhân viên cơ quan. Từ năm 2000 đến nay đã tham mưu, làm thủ tục đề nghị khen thưởng các cấp, cụ thể: Tập thể Nhà trường được tặng 34 Bằng khen của UBND, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 06 Cờ thi đua của UBND tỉnh; 02 Cờ thi đua của Chính phủ. Năm 1992, Nhà trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2003 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2008 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và năm 2013 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Trên 320 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 23 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều cán bộ, viên chức, người lao động được tặng Bằng khen, Giấy khen các cấp cùng những phần thưởng cao quý khác.

Công tác Hành chính – Quản trị được thực hiện nền nếp, đảm bảo kịp thời việc mua sắm, sửa chữa trang, thiết bị cần thiết phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường. Công tác phục vụ luôn đảm bảo phục vụ chu đáo cho các sự kiện của Ngành, Tỉnh; công tác vệ sinh luôn giữ gìn cho cơ quan sạch sẽ, an toàn. Công tác Văn thư thực hiện nền nếp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Việc tiếp nhận, chuyển giao công văn giấy tờ hằng ngày kịp thời, chính xác giúp cho lãnh đạo xử lý văn bản thuận tiện, đúng quy định về bảo mật của Nhà nước ban hành.

Công tác Kế hoạch – Tài chính luôn có nhiều cố gắng đảm bảo yêu cầu chi thường xuyên. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định của Nhà n­ước, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí trong việc sử dụng ngân sách của Nhà n­ước.

  1. Những thành tích đạt được

Gắn với quá trình phát triển của Nhà trường, Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng thưởng nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của UBND tỉnh Điện Biên, nhiều cán bộ của Phòng được tặng thưởng giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của UBND tỉnh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, “Vì sự nghiệp giáo dục”, huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển Điện Biên”, Huân chương lao động hạng ba…

Nhìn chung, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Trường, cán bộ, viên chức, nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà trường.

  1. Định hướng phát triển

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả chức năng tham mưu, giúp việc phục vụ các hoạt động của Trường, Phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm đó là:

Tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, viên chức và nhân viên về chủ trương của Đảng, các quy định của Nhà nước, của UBND tỉnh nhằm tạo ổn định, đồng thuận, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với từng vị trí việc làm, chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu thực tiễn công tác.

Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Trường trên tinh thần phân công công việc phải rõ người, rõ việc, trong quản lý, điều hành cán bộ, viên chức, nhân viên trong tham mưu giúp việc; mối quan hệ công tác giữa các đơn vị phải chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm tham mưu, xử lý công việc.

Phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, giúp việc; phối hợp chặt chẽ theo Quy chế làm việc với các lãnh đạo các đơn vị trong điều hành công tác tham mưu, phục vụ.

Từng cán bộ, công chức, nhân viên phải am hiểu sâu lĩnh vực phụ trách để mỗi công việc cụ thể đều có người thực hiện gắn với đôn đốc, kiểm tra nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, khả năng tham mưu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức.

Việc phân công cán bộ, viên chức, nhân viên phải đúng người, đúng việc, đúng năng lực, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, viên chức, nhân viên vừa chuyên sâu một việc nhưng phải biết nhiều việc để kịp thời đảm bảo hoàn thành cả những công việc khác khi có yêu cầu.

Không ngừng nghiên cứu cải tiến, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và hồ sơ công việc; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại tăng hiệu quả cao trong công tác tham mưu, phục vụ.

Tự hào với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp sẽ không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần xây dựng Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên phát triển trong thời gian tới và những năm tiếp theo./.

  1. Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng:

Các Phó Trưởng phòng:

BÌNH LUẬN