HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ CHI ĐOÀN MẠNH NĂM 2023

0
204

Thực hiện công văn số 155-CV/TĐTN-XDĐ ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Điện Biên về việc thực hiện một số nội dung công tác tổ chức xây dựng Đoàn năm 2023. Ngày 23/12/2022 Ban Thường vụ Đoàn trường CĐSP Điện Biên đã triệu tập Bí thư các Chi đoàn để triển khai một số nội dung công tác tổ chức xây dựng Đoàn năm 2023, trong đó có nội dung hướng dẫn đăng ký Chi đoàn mạnh năm 2023.

Trong buổi hướng dẫn, đ/c Quàng Thị Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường đã triển khai các tiêu chí về việc xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên các lĩnh vực: Tư tưởng, chính trị – phong trào, hoạt động và tổ chức với những nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, là mạnh về tư tưởng và chính trị: Cần nâng cao bản lĩnh chính trị, sự đoàn kết, gắn bó và sức chiến đấu của chi đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp như: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin; tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên sinh viên.

Thứ hai, là mạnh về phong trào và hoạt động: Để đảm bảo mạnh về phong trào và hoạt động, chi đoàn cần xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của chi đoàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của chi đoàn. Nội dung hoạt động cần hài hòa giữa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, vừa tăng cường chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của Chi đoàn phải không ngừng được đổi mới; tiến hành phân công nhân sự phụ trách, giao việc phù hợp trình độ, năng lực và điều kiện cụ thể của từng đoàn viên, đồng thời đôn đốc trong quá trình thực hiện và có đánh giá, nhận xét kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với lĩnh vực và đối tượng đoàn viên thanh niên.

Thứ ba, là mạnh về tổ chức: Thường xuyên tổ chức đoàn viên học tập, nghiên cứu các bài học lý luận chính trị. Quan tâm xây dựng Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) Chi đoàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, vững về kỹ năng, nghiệp vụ; có tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc, chuẩn mực; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, công tác đoàn vụ, sinh hoạt, quản lý đoàn viên…theo quy định của Điều lệ Đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên. Để Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ triển khai tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán bộ Đoàn; khen thưởng, tuyên dương chi đoàn mạnh hàng năm; kiểm tra, rà soát, chỉ đạo việc thực hiện nội dung xây dựng chi đoàn mạnh trong toàn trường.

Một số hình ảnh triển khai hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh năm 2023

Tác giả: Quàng Thị Hạnh

BÌNH LUẬN