Số lượng đề tại nghiên cứu khoa học

0
1371

Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của nhà trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:

Tổng số đề tài quy đổi: 88

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 88/153=0,58

BÌNH LUẬN